Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
20.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par sanitāro apstākļu normām īslaicīgās aizturēšanas vietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-44-01 “Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 1. punkta vārdu „kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus” un pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 95. pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu, aizliegta ir […]

14.12.2010.

Ierosināta lieta par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. DL-1/2010 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”, kadastra Nr. 6660 003 0167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka Salacgrīvas novada dome šā gada aprīlī ir apstiprinājusi detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”. Citastarp detālplānojumā esot paredzēta telekomunikāciju torņa […]

14.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par zemesgrāmatu tiesnešu atalgojumu

Šodien, 14. decembrī, Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010 39 01 „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā) un trešā teikuma (2009. gada 1. decembra redakcijā), ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Lietā tika skatīts jautājums par zemesgrāmatu tiesnešu amatalgas samazināšanu par […]

07.12.2010.

Ienākumu no noguldījumiem un depozītiem aplikšana ar nodokli atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-25-01 „Par 2009. gada 1. decembra likuma „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 6. panta (daļā par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 3. punkta izslēgšanu) un likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 13. punkta un 16.1 panta devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Izskatītajā lietā bija apvienotas […]

02.12.2010.

Satversmes tiesa rīko konstitucionālo tiesību konferenci

Rīt, 3.decembrī, Rīgā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē, Brīvības bulvārī 36 norisināsies ikgadējā konstitucionālo tiesību konference “Tiesas pieteikums Satversmes tiesai”. Konferenci organizē Latvijas Republikas Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministriju. Konferencē tiks pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar tiesību normu konstitucionalitātes konkrēto kontroli. Tēmu lokā ir paredzēti gan jautājumi par līdzšinējo Satversmes tiesas, vispārējās […]

01.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-21-01 „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105.  un 109. pantam”. Apstrīdētās normas samazina iepriekš paredzēto iemaksu apjomu fondēto pensiju shēmā. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas citastarp pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo, samazinot nākotnē […]

25.11.2010.

Pieņemts spriedums lietā par Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-06-01 “Par Likuma par budžetu un finanšu vadību 19. panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44. panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87. pantam”. Lieta šā gada janvārī ierosināta pēc Valsts kontroles padomes pieteikuma, kurā tika norādīts, ka apstrīdētās normas apdraudot neatkarīgo […]

24.11.2010.

Pieņemts spriedums lietā par parādnieku procesuālajām garantijām ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-08-01 “Par Civilprocesa likuma 396. panta pirmās daļas vārdu “vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu”, 396. panta 2. daļas vārdu “bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no paša akta vai likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav […]

23.11.2010.

Ierosinātas lietas par trešo personu iesaistīšanu civillietās

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi divas lietas ar nosaukumu „Par Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 96. pantam”. Satversmes 92. panta pirmais teikums garantē personai tiesības uz taisnīgu tiesu, savukārt Satversmes 96. pants aizsargā personas privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā Civilprocesa likuma norma noteic, ka trešās personas var iestāties lietā, […]

16.11.2010.

Ierosināta vēl viena lieta par Kredītiestāžu likuma normām

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Kredītiestāžu likuma 59.5 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu. Apstrīdētā norma paredz noteikumus, pēc kuriem notiek kredītiestādes pamatkapitāla palielināšana. Norma noteic: „(1) Ja Ministru kabinets pēc kredītiestādes valdes lūguma ir pieņēmis […]