Vispārīgs apraksts

Satversmes tiesa ir galīgais tiesiskuma garants Latvijas Republikā, vienlaikus tā ir kļuvusi par atpazītu Eiropas tiesiskās sistēmas un globālās konstitucionālo tiesu kopienas daļu, kas sniedz ieguldījumu kopējās Eiropas tiesiskās telpas attīstībā.

Satversmes tiesa veido un uztur starptautiskās sadarbības attiecības ar Eiropas konstitucionālajām tiesām, kā arī tiesām ārpus Eiropas. Satversmes tiesa iesaistās dialogā ar pārnacionālām tiesām – Eiropas Cilvēktiesību tiesu un Eiropas Savienības Tiesu, lai veicinātu izpratni par Latvijai svarīgiem tiesībpolitikas jautājumiem.  Regulāra viedokļu un pieredzes apmaiņa ar pārrobežu sadarbības partneriem ir Satversmes tiesas prioritāte. Tādā veidā tiek veicināta Latvijas kā tiesiskas valsts atpazīstamība, aktualizēta diskusija starptautiskā līmenī par mūsu reģionam svarīgiem jautājumiem, koordinēta līdzīgi domājošo valstu sadarbība, veidojot Eiropas kopējās tiesiskās telpas attīstību.

Satversmes tiesa īsteno tiesībpolitikas diplomātiskās attiecības gan diskusijās ar Latvijā akreditētajiem diplomātiem, gan uzturot pastāvīgu dialogu ar saviem ārvalstu sadarbības partneriem un Ārlietu ministriju. Tā sniedz aktīvu ieguldījumu Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīs, apmācot savus partnerus, lai tādējādi tuvinātu tos ciešākai integrācijai kopējā Eiropas tiesiskuma telpā.

Apzinoties to, ka tiesu vara darbojas arvien ciešākā sasaistē ar sabiedrībā notiekošajiem procesiem nacionālā un starptautiskā līmenī, Satversmes tiesa kļuvusi par vairāku starptautisku institūciju dalībnieci. Tā darbojas Eiropas Komisijā par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija), Eiropas Konstitucionālo tiesu konferencē, Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferencē, kā arī ir kļuvusi par Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute – ELI) institucionālo novērotāju (Institutional Observer).

Sadarbība ar Eiropas konstitucionālajām tiesām

Satversmes tiesa iesaistās divpusējā, trīspusējā un daudzpusējā sadarbībā ar citu Eiropas valstu konstitucionālajām tiesām. Šajā ziņā visupirms ir jāmin Satversmes tiesas ciešās saites ar Lietuvas Konstitucionālo tiesu un Igaunijas Augstākās tiesas konstitucionālo tiesību palātu. Tiesa regulāri ar šīm tiesām uztur sadarbības attiecības, lai pārrunātu aktuālos konstitucionālo tiesību jautājumus, kuri, kā tas mēdz būt kaimiņu valstīs, bieži vien ir līdzīgi.

Kopš 2016. gada Satversmes tiesa ir iesaistījusies trīspusējā dialogā ar Čehijas Republikas un Beļģijas Karalistes konstitucionālajām tiesām[1]. Satversmes tiesai turklāt ir izveidojusies cieša sadarbība ar Vācijas Federālo Konstitucionālo tiesu[2], Austrijas Federālo Konstitucionālo tiesu[3] un Slovēnijas Konstitucionālo tiesu. Tāpat Satversmes tiesa pēdējo gadu laikā ir īstenojusi vairākus veiksmīgus sadarbības projektus ar Franciju, kas apliecina Satversmes tiesas un Francijas tiesu institūciju un to ekspertu ciešo partnerību tiesību jomā[4]. Satversmes tiesa ir aicināta piedalīties Ungārijas Konstitucionālās tiesas un Bulgārijas Konstitucionālās tiesu dialoga projektos. Katra šī sadarbība tiesu dialoga formā ļauj pusēm dalīties pieredzē, savstarpēji bagātināties un apmainīties viedokļiem par konstitucionālo tiesību aktualitātēm nacionālā un starptautiskā mērogā. Tā ir imperatīva nepieciešamība kopējā Eiropas tiesiskajā telpā. 2020. gadā Satversmes tiesas delegācija plāno apmeklēt Itālijas Konstitucionālo tiesu.

Kopš 2000. gada Satversmes tiesa ir Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences (CECC) dalībniece [5] un Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences (WCCJ) institucionālā biedre. Satversmes tiesai ir produktīva sadarbība ar Eiropas Padomes Komisiju par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisiju), kas nodrošina Eiropas kopējā konstitucionālā mantojuma izplatīšanu un nostiprināšanu.

Dialogs ar pārnacionālajām tiesām

Satversmes tiesa iesaistās dialogā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. 2017. gadā Satversmes tiesa pievienojās Eiropas Cilvēktiesību tiesas izveidotajam Augstāko tiesu tīklam, kas izveidots ar mērķi veicināt Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ieviešanu dalībvalstīs, lai sekmētu vienotu konvencijas interpretāciju.

Satversmes tiesa uztur ciešas sadarbības saites arī ar Eiropas Savienības Tiesu[6]. Pateicoties šim tiesu dialogam Satversmes tiesa piedalās Eiropas Padomes Augstāko Tiesu tīklojumā[7], kā arī Eiropas Savienības Tiesu tīklā (Réseau judiciaire de l’Union européenne jeb Judicial Network of the European Union)[8]. Vienotu Eiropas Savienības tiesību piemērošanu iespējams garantēt tikai ar sadarbību starp Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā, no vienas puses, un dalībvalstu konstitucionālajām tiesām, no otras puses. Šajā nolūkā Satversmes tiesa sadarbībā ar Eiropas Savienības Tiesu 2021. gada septembrī organizēja Rīgā konferenci par aktuāliem jautājumiem saistībā ar Dalībvalstu konstitucionālo tiesību un Eiropas Savienības tiesību mijiedarbību. Vēl šeit ir jāpiemin, ka Satversmes tiesas darbinieki izlases kārtībā reizi gadā dodas pieredzes apmaiņas uz Eiropas Savienības Tiesu, līdz šim tādu ir bijis 5[9], ar mērķi iegūt zināšanas par šīs tiesas darbu, kā arī to iepazīstināt ar Satversmes tiesā izskatīto lietu problemātiku.

Citi projekti

Kopš 2019. gada Satversmes Tiesa ir Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute – ELI) institucionālais novērotājs, kas ļauj Satversmei tiesai sniegt gan savu ekspertīzi institūta darbā, gan arī apmainīties viedokļiem ar šajā organizācijā iesaistītajiem ekspertiem.

Satversmes tiesa ir uzsākusi apmācību procesu Moldovas Konstitucionālās tiesas juristiem. Pirmā Moldovas Konstitucionālās tiesas juristu pieredzes apmaiņas vizīte Satversmes tiesā notika 2019. gada jūnijā Rīgā.

Satversmes tiesa sniedz savu ieguldījumu Ukrainas konstitucionālās tiesas darbībai.

Satversmes tiesa rīko konferences un seminārus, kuru mērķis ir viedokļu apmaiņa un ar konstitucionālo tiesu darbību saistītu problēmjautājumu risināšanā.

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki regulāri piedalās un sniedz priekšlasījumus dažādās divpusējās un daudzpusējās sanāksmēs, konferencēs un semināros par konstitucionālo tiesību un konstitucionālās justīcijas jautājumiem.

Kopš 2022. gada 6. oktobra Satversmes tiesa ir Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā.

Informācijas pieejamība

Lai nodrošinātu, ka par Satversmes tiesas darbu un tiesas aktualitātēm būtu informēts pēc iespējas plašāks ārvalstu sadarbības partneru loks, Satversmes tiesa nodrošina Satversmes tiesas lēmumu, spriedumu, paziņojumu presei un informācijas par tiesas darbu tulkojumus arī angļu valodā.

[1] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesi-trispusejas-sadarbibas-ietvaros-tiekas-ar-belgijas-un-cehijas-konstitucionalas-tiesas-tiesnesiem/ 

[2] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesneses-vacija-piedalas-diskusija-par-dialoga-kulturu-eiropas-tiesiskaja-telpa/

[3] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-viesojas-austrijas-augstakaja-tiesa-un-latvijas-vestnieciba-austrija/

[4] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesis-aldis-lavins-pieredzes-apmaina-apmekle-francijas-kasacijas-tiesu/

[5] http://constcourt.ge/congress2015-2017/index.html

[6] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-otro-reizi-pienem-lemumu-par-jautajumu-uzdosanu-eiropas-savienibas-tiesai-prejudiciala-nolemuma-pienemsanai/

[7] Réseau des cours supérieures jeb Superior Courts Network https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/network&c=fre, https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-pievienojas-eiropas-cilvektiesibu-tiesas-augstako-nacionalo-tiesu-tiklam/

[8] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-pievienojas-eiropas-savienibas-tiesas-informacijas-apmainas-tiklam/

[9] https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-tiesnesu-palidzes-pieredzes-apmaina-apmekle-eiropas-savienibas-tiesu/;

https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesas-darbinieki-pieredzes-apmainas-vizite-apmekle-eiropas-savienibas-tiesu/