Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Valsts nodrošina juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, ja persona ir iesniegusi konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesā un Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.

Persona, kas vēlas saņemt juridisko palīdzību, iesniedz Tiesu administrācijā iesniegumu par juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā – aizpildītu juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Iesniegumam jāpievieno Satversmes tiesas lēmums un dokumenti, kas apliecina personas tiesības pieprasīt un saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.

Valsts nodrošina juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošanu un juridiskās palīdzības sniegšanu tiesas sēdē.

Sākotnējo konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) personai jāsagatavo pašai. Konsultāciju par konstitucionālās sūdzības (pieteikuma) sagatavošanu var saņemt Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā (Baznīcas iela 25, Rīga, tālrunis 67686768).

Personām ir pieejami Satversmes tiesas izstrādātie ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai (Satversmes tiesas mājas lapā http://www.satv.tiesa.gov.lv/ieteikumi-konstitucionalas-sudzibas-sagatavosanai).

Konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža vai pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās.

Vairāk informācijas par valsts nodrošināto juridisko palīdzību.