Dalība starptautiskās organizācijās

Venēcijas komisija

Eiropas Komisija par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Venēcijas komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Tā arī palīdz nodrošināt kopējā konstitucionālā mantojuma izplatīšanu un nostiprināšanu. Venēcijas komisijai ir unikāla loma konfliktu risināšanā, un tā sniedz “ātro konstitucionālo palīdzību” valstīm pārejas posmos.

Komisijā ir 61 dalībvalsts: 46 Eiropas Padomes dalībvalstis un vēl 15 citas valstis. Tās individuālie biedri ir universitāšu publisko un starptautisko tiesību profesori, augstāko un konstitucionālo tiesu tiesneši, nacionālo parlamentu deputāti, kā arī virkne ierēdņu. Individuālais biedrs no Latvijas ir Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, bet viņa aizstājējs ir Satversme tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Iepriekš individuālā biedre no Latvijas bija Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, bet viņas aizstājējs bija Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš. Komisijas individuālais biedrs arī iepriekš bijis Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš, bet viņa aizstājējs bijis Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs Gunārs Kūtris.

Satversmes tiesa kopā ar Venēcijas komisiju organizē dažādas starptautiskās konferences un seminārus, kas pievēršas konstitucionālās jurisprudences problēmām dalībvalstīs.

Satversmes tiesa regulāri sagatavo informāciju Konstitucionālo tiesu prakses biļetenam, kas ir Venēcijas komisijas oficiālais izdevums, kā arī dod ieguldījumu Venēcijas komisijas publicētajos pētījumos.

Informācija par Venēcijas komisiju pieejama šeit: http://www.venice.coe.int

Eiropas Konstitucionālo tiesu konference

Eiropas Konstitucionālo tiesu konference dibināta 1972. gadā, tā kļuvusi par vissvarīgāko Eiropas forumu, kurā tās pilntiesīgie biedri apmainās ar pieredzi un viedokļiem par konstitucionālo tiesību jautājumiem. Konferences mērķis ir stiprināt konstitucionālo tiesu neatkarību kā būtisku faktoru demokrātijas un tiesiskuma garantēšanā un ieviešanā, it īpaši domājot par cilvēktiesību aizsardzības stiprināšanu. Konference nodrošina regulārus konstitucionālo tiesu savstarpējos kontaktus, kā arī veicina pieredzes apmaiņu par konstitucionālo praksi regulāros, specializētos kongresos.

Šajā organizācijā pašlaik apvienojušās 40 Eiropas konstitucionālās tiesas, kā arī citas līdzīgas Eiropas institūcijas, kas īsteno konstitucionālo kontroli.

Par Eiropas Konstitucionālo tiesu konferences priekšsēdētāju, kas rotē ik pēc trim gadiem, var kļūt tikai tiesa, kas ir konferences pilntiesīga dalībniece. Laikā no 2021. līdz 2024. gadam konferenci vada Moldovas Republikas Konstitucionālā tiesa.

Satversmes tiesa ir pilntiesīga konferences dalībniece kopš 2000. gada.

Informācija par Eiropas Konstitucionālo tiesu konferenci pieejama šeit: https://cecc.constcourt.md/ 

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference

Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference nodibināta 2011. gadā, pateicoties Venēcijas komisijas iniciatīvai. Pasaules Konstitucionālās justīcijas konference apvieno vairāk nekā 100 konstitucionālās tiesas, padomes un augstākās tiesas no Eiropas, Amerikas, Āfrikas, Āzijas, Austrālijas un Okeānijas. Atbilstoši konferences statūtiem tās dienaskārtības virsmērķis ir taisnīguma nodrošināšana, aplūkojot konstitucionālās kontroles, demokrātijas attīstības un pamattiesību aizsardzības problēmjautājumus dažādās pasaules valstīs. Pasaules konference ir visaugstākā līmeņa konference konstitucionālās justīcijas jomā. Tā sekmē konstitucionālo tiesiskumu, kas ir izšķirošs demokrātijas, cilvēktiesību aizsardzības un tiesiskuma elements.

Pasaules konferences galvenais mērķis ir sekmēt globāla mēroga tiesu dialogu, kurā iesaistās konstitucionālo tiesu tiesneši. Pasaules konference īsteno savus mērķus, regulāri organizējot kongresus, piedaloties reģionālās konferencēs un semināros, kā arī sniedzot saviem dalībniekiem atbalstu, ja tāds tiek lūgts.

Satversmes tiesa ir pilntiesīga Pasaules konferences dalībniece kopš 2011. gada:
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ&lang=EN

Kopš 2022. gada 6. oktobra Satversmes tiesa ir Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā, kur tā turpmāk pārstāvēs visu Eiropas konstitucionālo tiesu intereses: https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/satversmes-tiesa-turpmak-parstaves-visas-eiropas-konstitucionalas-tiesas-pasaules-konstitucionalas-justicijas-konferences-biroja/  

Birojā kā Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences galvenajā izpildorgānā ietilpst reģionālo un lingvistisko grupu dalībvalstu tiesu pārstāvji, iepriekšējā un nākamā kongresa rīkotāja tiesa un četras tiesas, kuras Ģenerālā asambleja ievēlējusi no Eiropas, Āfrikas, Amerikas, kā arī Āzijas vai Austrālijas un Okeānijas.

Informācija par Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferenci pieejama šeit: https://wccj5.mkri.id/

Eiropas Tiesību institūts

2019. gada janvārī Satversmes tiesa ir kļuvusi par Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute – ELI) institucionālo novērotāju (Institutional Observer), atsaucoties uz institūta uzaicinājumu. Līdz ar institucionālā novērotāja statusa iegūšanu Eiropas Tiesību institūtā Satversmes tiesai tiek nodrošināta iespēja izmantot institūta saziņas tīklu, kas ir ērta platforma, kurā var operatīvi piekļūt aktuālajai informācijai Eiropas tiesību jomā un sazināties ar ikvienu institūta pārstāvi.

Eiropas tiesību institūts ir dibināts 2011. gadā, lai apvienotu Eiropas mēroga juridisko profesiju pārstāvjus un institūcijas ar mērķi uzlabot Eiropas Savienības tiesību kvalitāti. Tā darbības principi ir balstīti uz izpētes veikšanu un praktisku rekomendāciju izstrādi Eiropas tiesību attīstības un integrācijas kontekstā. Gadu gaitā tas ir kļuvis par nozīmīgu forumu, gan juridiskās domas attīstībai, gan kontaktu dibināšanai.

2018. gadā Rīgā norisinājās Eiropas tiesību institūta Asambleja un ikgadējā konference. Tā ikreiz pulcē ap 400 dalībniekus no dažādām Eiropas un pasaules valstīm: juridisko profesiju pārstāvjus, vadošo Eiropas universitāšu akadēmiķus, tiesnešus, tostarp, Eiropas Savienības Tiesas tiesnešus, praktizējošos juristus, Eiropas vadošo advokātu biroju pārstāvjus, kā arī brīvo juridisko profesiju Eiropas līmeņa profesionālo apvienību vadītājus un citus tiesību ekspertus.

Informācija par Eiropas Tiesību institūtu pieejama šeit: https://www.europeanlawinstitute.eu/about-the-eli/