Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
17.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par strādājošo vecāku pabalstu samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 5. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110. pantam”. Minētie Satversmes panti noteic: pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika; pants: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek […]

17.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietas par strādājošo pensionāru pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi divas lietas „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 3. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105., un 109. pantam”. Minētie Satversmes panti noteic: pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika; pants: Visi cilvēki Latvijā […]

07.07.2009.

Jūrmalas teritorijas plāna daļa neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-38-03 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, […]

19.06.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par reliģisko draudžu pastāvēšanas noteikumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Reliģisko organizāciju likuma 10. panta trešās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantam”. Satversmes 99. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.” Reliģisko organizāciju likuma 10. pants noteic, kāda informācija ir […]

09.06.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību

Satversmes tiesas 1. kolēģija vakar, 23. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 100. un 100.¹ punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas […]

09.06.2009.

Latvijā vizītē ieradīsies Armēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija

No 10. līdz 12.jūnijam Latvijā oficiālajā vizītē ieradīsies Armēnijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Gagiks Arutunjans un tiesnesis H. Danieljans. Vizītes laikā ir paredzēta tikšanās ar Latvijas Republikas prezidentu Valdi Zatleru, Latvijas Republikas Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, kā arī Saeimas deputātiem un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējiem. Satversmes tiesā tiks organizēts seminārs “Konstitucionālās tiesvedības […]

03.06.2009.

Paternitātes apstrīdēšanas termiņš atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-43-0106 “Par Civillikuma 156.panta otrās daļas vārdu “divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 96.pantam un 1975. gada 15. oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.pantam”. Satversmes 92. pants paredz, ka ikviens […]

28.05.2009.

Satversmei neatbilst norma par naudas līdzekļu „iesaldēšanas” termiņu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-47-01 „Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. panta trešās daļas vārdu „ne vēlāk kā 60 dienu laikā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 32. pants noteic, ka likumā noteiktās iestādes (kredītiestādes, finanšu […]

22.05.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par tiesnešu algu „iesaldēšanu”

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma (2008. gada 14. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 83. pants – ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Savukārt Satversmes 107. pants cita starp noteic, ka […]

22.05.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu tiesībām uz saraksti

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka sarakste starp notiesātajiem brīvības atņemšanas vietās, ja viņi nav radinieki vai laulātie, ir aizliegta. Pieteikuma iesniedzējs – Pāvels […]