Ierosināta lieta par Ceļu satiksmes likuma normu

02.05.2011.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ceļu satiksmes likuma 9. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”.

Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā.

Apstrīdētā norma liedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem vai personām, kas saņēmušas Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, vadīt ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili Latvijas teritorijā. Normā paredzēti vairāki izņēmumi, taču tie neattiecoties uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējas – Eiropas sabiedrības „BTA” – aprakstītajām situācijām. Sūdzības iesniedzēja norāda, ka tā esot reģistrēta Latvijā kā Eiropas sabiedrība (SE) un vairākās citās valstīs tai esot atvērtas filiāles. Komercdarbības nodrošināšanai esot regulāri nepieciešams nosūtīt darbiniekus atsevišķu uzdevumu veikšanai citās valstīs. Apstrīdētā norma nepieļaujot brīvi, vadoties no optimālas komercdarbības organizēšanas viedokļa, izvēlēties, kurā valstī reģistrētās automašīnas nodot lietošanā darbiniekam, ja tam jāpārvietojas gan ārvalstīs, gan Latvijas teritorijā. Tādējādi apstrīdētā norma ierobežojot iespējas veikt komercdarbību un aizskarot sūdzības iesniedzējas tiesības uz īpašumu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 1. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 28. septembris.


Relīze PDF formātā: 2011-09-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-09-01