Ierosināta lieta par Pāvilostas teritorijas detālplānojumu

12.04.2011.

Satversmes tiesas ir ierosinājusi lietu „Par Pāvilostas novada domes 2010. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 22 „Īpašuma Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izmantošanas un apbūves noteikumi atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants citastarp garantē tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Lieta ierosināta pēc biedrības „Vides aizsardzības klubs” pieteikuma, kurā norādīts, ka apstrīdētais detālplānojums esot pieņemts, neuzklausot un neņemot vērā iedzīvotāju iebildumus. Detālplānojums paredzot izbūvēt laivu piestātnei nepieciešamās ēkas, kas iedziļinātas Sakas upes krastā. Iedzīvotāji esot vairākkārt norādījuši, ka tādējādi tikšot izmainīta pilsētas vēsturiskā ainava, degradēta vēsturiska apbūve, izmainīts reljefs un Sakas upes ielejas ainava, tikšot ierobežota pieeja upes krastmalai. Turklāt apstrīdētais detālplānojums esot pretrunā arī ar Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajiem šīs teritorijas plānotās izmantošanas nosacījumiem.

Pāvilostas novada dome ir uzaicināta līdz 2011. gada 12. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 12. septembris.


Relīze PDF formātā: 2011-07-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-07-03