Pieņemts spriedums lietā par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļu

14.04.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-62-03 „Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļas, atbilstoši pielikuma Nr. 1 plānā iezīmētajai teritorijai (teritorija starp „Ginteriem” un „Eģenovām” ar nosaukumu „SIA „Getliņi-2” kompostēšanas laukums”), atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Stopiņu novada dome noteikusi ap SIA „Getliņi-2” kompostēšanas laukumu 100 metru platu aizsargjoslu. Minētā aizsargjosla skar arī pieteikuma iesniedzējam Žanim Ilsteram piederošo nekustamo īpašumu. Pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka nekustamajam īpašumam esot uzlikts Aizsargjoslu likuma prasībām neatbilstošs īpašuma tiesību ierobežojums, kuram neesot pamatojuma un tādējādi teritorijas plānojums esot pretrunā ar Satversmes 105. pantu (ikvienam ir tiesības uz īpašumu).

Satversmes tiesa konstatēja, ka Aizsargjoslu likums paredz aizsargjoslu izveidošanu ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm. Kompostēšanas laukums nav uzskatāms par atkritumu poligonu vai izgāztuvi. Līdz ar to aizsargjosla apstrīdētajā teritorijā izveidota, balstoties uz kļūdainu likuma interpretāciju.

Tādējādi tiesa atzina apstrīdēto normu Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļu, kas paredz aizsargjoslu kompostēšanas laukumam piegulošajā teritorijā, par neatbilstošu Satversmes 105. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-62-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-62-03