Pieņemts spriedums lietā par ienākumu, kas gūti no privātiem pensiju fondiem, aplikšanu ar nodokli

13.04.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-59-01 „Par likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji Lilija Ābika un Jānis Ābiks norādīja, ka viņu ienākumi no privātā pensiju fonda, kas saņemti 2010. gadā, ir aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Līdz 2010. gada 1. janvārim ar nodokli aplika tikai tās iemaksas, ko darbinieku labā bija veicis darba devējs. Tādējādi esot pārkāpts no Satversmes 1. panta izrietošais tiesiskās paļāvības princips un aizskartas sūdzības iesniedzēju īpašuma tiesības, ko aizsargā Satversmes 105. pants.

Satversmes tiesa secināja, ka līdz 2010. gadam ienākumiem no privātajiem pensiju fondiem (ja iemaksas fondā ir veikusi pats nākotnes pensijas saņēmējs) pastāvēja labvēlīgāks režīms attiecībā pret cita veida ienākumiem, proti, ienākumi no privātajiem pensiju fondiem netika aplikti ar nodokli. Tomēr gadījumā, ja valsts ekonomiskā situācija mainās, var mainīties arī nodokļu atvieglojumi.

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina apstrīdētās normas par atbilstošām Satversmes 1. un 105. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-59-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-59-01