Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
02.12.2010.

Satversmes tiesa rīko konstitucionālo tiesību konferenci

Rīt, 3.decembrī, Rīgā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē, Brīvības bulvārī 36 norisināsies ikgadējā konstitucionālo tiesību konference “Tiesas pieteikums Satversmes tiesai”. Konferenci organizē Latvijas Republikas Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministriju. Konferencē tiks pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar tiesību normu konstitucionalitātes konkrēto kontroli. Tēmu lokā ir paredzēti gan jautājumi par līdzšinējo Satversmes tiesas, vispārējās […]

01.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-21-01 „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105.  un 109. pantam”. Apstrīdētās normas samazina iepriekš paredzēto iemaksu apjomu fondēto pensiju shēmā. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas citastarp pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo, samazinot nākotnē […]

25.11.2010.

Pieņemts spriedums lietā par Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījumu izskatīšanas kārtību

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-06-01 “Par Likuma par budžetu un finanšu vadību 19. panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44. panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 87. pantam”. Lieta šā gada janvārī ierosināta pēc Valsts kontroles padomes pieteikuma, kurā tika norādīts, ka apstrīdētās normas apdraudot neatkarīgo […]

24.11.2010.

Pieņemts spriedums lietā par parādnieku procesuālajām garantijām ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-08-01 “Par Civilprocesa likuma 396. panta pirmās daļas vārdu “vai ķīlas ņēmējs, kuram ir tiesības pārdot ķīlu par brīvu cenu”, 396. panta 2. daļas vārdu “bet, ja pieteikumu iesniedzis ķīlas ņēmējs, – arī ķīlas līguma noraksts, pierādījumi par parādnieka brīdinājumu, ja vien no paša akta vai likuma neizriet, ka šāds brīdinājums nav […]

23.11.2010.

Ierosinātas lietas par trešo personu iesaistīšanu civillietās

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi divas lietas ar nosaukumu „Par Civilprocesa likuma 78. panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 96. pantam”. Satversmes 92. panta pirmais teikums garantē personai tiesības uz taisnīgu tiesu, savukārt Satversmes 96. pants aizsargā personas privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā Civilprocesa likuma norma noteic, ka trešās personas var iestāties lietā, […]

16.11.2010.

Ierosināta vēl viena lieta par Kredītiestāžu likuma normām

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Kredītiestāžu likuma 59.5 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu. Apstrīdētā norma paredz noteikumus, pēc kuriem notiek kredītiestādes pamatkapitāla palielināšana. Norma noteic: „(1) Ja Ministru kabinets pēc kredītiestādes valdes lūguma ir pieņēmis […]

15.11.2010.

Ierosināta lieta par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”. Satversmes 91. pants paredz visu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants aizsargā personu īpašuma tiesības. Pieteikuma iesniedzēja – SIA „Kuldīgas RPB” – norāda, ka 2007. gadā esot mainījusies uzņēmuma kontrole. […]

12.11.2010.

Ierosināta lieta par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam”. Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” paredz: ja maksātnespējīgais uzņēmums nespēj izmaksāt visas darbiniekiem pienākošās summas (piemēram, darba algu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlaišanas pabalstu), […]

30.10.2010.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā konferencē Erevānā  

Šodien, 30.septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Armēnijas galvaspilsētu Erevānu, kur viņš piedalīsies starptautiskajā konferencē “Starptautiskā pieredze attiecībā uz konstitucionālo tiesu un parlamentu mijiedarbību konstitūcijas virsvadības nodrošināšanā”. Konference notiek no 1.oktobra līdz 3.oktobrim. Konferencē plānots pievērsties aktuālajām tendencēm Eiropas parlamentu un konstitucionālo tiesu savstarpējās attiecībās, apskatot tādus jautājumus, kā konstitūcijas virsvadība kā […]

29.10.2010.

Pieņemts spriedums lietā par darbspēju zaudējumu atlīdzības izmaksas noteikumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-17-01 “Par likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. panta devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam, šā likuma 14. panta septītās daļas, kā arī likuma “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. panta devītās daļas (likuma redakcijā no […]