Satversmes tiesas paziņojums

09.08.2011.

Pēdējo divu dienu laikā Satversmes tiesā ir saņemts liels skaits tipveida dokumentu, kuros personas pauž vēlēšanos pievienoties kādai Satversmes tiesā iesniegtai konstitucionālai sūdzībai.

Satversmes tiesas likums noteic personai tiesības iesniegt konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā, ja persona uzskata, ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Konstitucionālajai sūdzībai ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2 pantā noteiktajām prasībām.

Proti, jānorāda ne vien apstrīdētā likuma norma un tas Satversmes pants, kuram, pēc personas domām, šī norma neatbilst, bet jāievēro arī pārējās Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības. Konstitucionālajā sūdzībā ir jāpamato, ka konkrētā norma aizkar tieši pieteikuma iesniedzēja pamattiesības, kā arī jāsniedz juridiskais pamatojums par apstrīdētās normas neatbilstību Satversmei.

Ne Satversmes tiesas likums, ne citi spēkā esošie normatīvie akti neparedz iespēju pievienoties citas personas iesniegtai konstitucionālai sūdzībai.

Līdz ar to Satversmes tiesa paziņo, ka iesniegtie tipveida dokumenti nevar tikt uzskatīti par pieteikumu (konstitucionālo sūdzību) Satversmes tiesā un uz tiem netiks sniegta atbilde pēc būtības.