Pieņemts spriedums lietā par notiesātajiem noteikto minimālo darba samaksu

09.06.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-67-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. panta trīspadsmitās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”.

Satversmes 107. pants nosaka: „Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. pants regulē ar brīvības atņemšanu notiesāto personu iesaistīšanu darbā. 2010. gada 6. jūlijā stājās spēkā grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā, ar kuriem tā 51. pants tika papildināts ar trīspadsmito daļu. Tās 1. punkts noteic, ka minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba alga notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā, atbilstoši viņu veiktajam darbam un resocializācijas mērķiem ir 50 procenti no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba algas.

Pieteikuma iesniedzējs Mārtiņš Ēcis norādīja, ka apstrīdētā norma neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 107. pantā nostiprinātajām pamattiesībām saņemt atbilstošu darba samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu.

Izskatot lietu, Satversmes tiesa norādīja, ka Satversmes 107. pants neparedz likumdevēja pienākumu noteikt vienādu minimālo darba samaksu pilnīgi visiem nodarbinātajiem.

Brīvībā esošai personai, kura strādā algotu darbu, atalgojums ir gan atlīdzinājums par paveikto, gan iztikas avots, kas nodrošina šīs personas un tās ģimenes uzturēšanu noteiktā periodā. Taču brīvības atņemšanas iestādes tiek uzturētas par valsts līdzekļiem un no atalgojuma, ko saņem notiesātie, viņiem nav jāsedz virkne izdevumu sevis uzturēšanai. Tātad nodarbināto notiesāto darba samaksa var atšķirties no darba samaksas, ko par līdzīgu darbu saņem nodarbinātie ārpus brīvības atņemšanas iestādēm.

Turklāt jāņem vērā, ka notiesāto nodarbinātības galvenais mērķis nav vis ienākumu gūšana, bet gan resocializācija.

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma atbilst Satversmes 107. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā:  https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-67-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-67-01