Ierosināta lieta par ienākumiem, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

21.07.2011.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 19. punkta „c” apakšpunkta (2001. gada 22. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā.

Apstrīdētā norma paredz, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli aplikti ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, izņemot ienākumu no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.

Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā apgabaltiesa – norāda, ka apstrīdētā norma tiek piemērota tādējādi, ka ienākums nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli arī tad, ja persona pārdod vairākus nekustamos īpašumus, kas bijuši tās īpašumā ilgāk kā 12 mēnešus. Taču šāds regulējums, Pieteikuma iesniedzējas ieskatā, pieļautu vienlīdzības principa pārkāpumu pret personām, kas sistemātiski peļņas gūšanas nolūkā pārdod nekustamo īpašumu, reģistrējot saimniecisko darbību un maksājot nodokļus, vai pārdod kustamo mantu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 20. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 20. decembris.


Relīze PDF formātā: 2011-15-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-15-01