Ierosināta lieta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma normu

13.06.2011.

Satversmes tiesas 4. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā.

Apstrīdētā norma noteic kārtību, kādā pārrēķina invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma spēkā stāšanās dienai un aprēķinātas kaitējuma atlīdzības apmērā.

Pieteikuma iesniedzējs – Latvijas Republikas tiesībsargs – norāda, ka apstrīdētajā normā ietvertais regulējums ierobežo pensionēšanās vecumu sasniegušo personu tiesības uz kaitējuma kompensējošā sociālā nodrošinājuma izlīdzināšanu.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011. gada 12. augustam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011. gada 13. novembris.


Relīze PDF formātā: 2011-12-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-12-01