Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22.06.2010.

Pasludināts spriedums lietā par tiesnešu atalgojuma samazināšanu un atalgojuma maksimālo apmēru

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2009-111-01 „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma un 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā), un 20. punkta trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Lietā tika skatīts jautājums par tiesnešu amatalgas samazināšanu par 15 % (no 2009. gada 1. jūlija) un par 27 […]

21.06.2010.

Pieņemts spriedums lietā par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtību

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-02-01 „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16. panta 10. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu. Apstrīdētā norma noteic, ka pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai var triju […]

20.06.2010.

Paziņojums sūdzību iesniedzējiem

Satversmes tiesā pēdējās dienās ir saņēmusi vairākus tipveida dokumentus no personām, kas sūdzas par atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra samazinājumu. Dokumenti tiek nosaukti par konstitucionālajām sūdzībām un tajos tiek izteikts lūgums pievienot sūdzības iepriekš iesniegtajai Vitalija Pčelova konstitucionālajai sūdzībai, pēc kuras Satversmes tiesā jau ir ierosināta lieta. Vēršam uzmanību, ka, saskaņā ar Satversmes tiesas likumu konstitucionālajā […]

15.06.2010.

Izbeigta tiesvedība lietā par personu apliecinoša dokumenta juridisko spēku, mainoties personas tiesiskajam statusam

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-64-01 „Par Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. panta pirmās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. panta pirmajam un otrajam teikumam”. Satversmes 98. panta pirmais teikums noteic, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Savukārt šā panta otrais teikums paredz, ka ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas […]

14.06.2010.

Izbeigta tiesvedība lietā par atlīdzību par pārstāvja izmantošanu administratīvajā procesā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-11-01 „Par Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu un ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Apstrīdētā norma noteic: „Administratīvajās lietās, kas adresātam ir sarežģītas, pēc iestādes […]

10.06.2010.

Pieņemts spriedums lietā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-69-01 „Par likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam”. Satversmes 1. pantā nostiprināta Latvijas Republikas demokrātiskā iekārta, savukārt 91. pantā noteikts: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” 2009. […]

08.06.2010.

Izbeigta tiesvedība lietā par nosacījumiem atbrīvošanai no soda izciešanas ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-115-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 116. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants citastarp noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Apstrīdētā norma noteic: „Ja notiesātais soda izciešanas laikā saslimis ar […]

27.05.2010.

Izbeidz tiesvedību lietā par skatuves mākslinieku izdienas pensijām

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-107-01 „Par Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Līdzīgi kā vairākās citās Satversmes tiesas izskatītajās lietās arī šajā lietā pastāvēja strīds par strādājošo pensionāru, kas saņem izdienas […]

19.05.2010.

Pieņemts spriedums lietā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-93-01 “Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta un 405. panta pirmās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pantā noteic tiesības uz taisnīgu tiesu. Civilprocesa likuma (CPL) 400. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku […]

13.05.2010.

Izskatīta lieta par dubultpilsonības nosacījumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-94-01 „Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma vārdu „ja reģistrācija notiek līdz 1995. gada 1. jūlijam” un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantam, kā arī Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai”. Apstrīdētās normas noteic: „Latvijas pilsoņi un viņu pēcnācēji, […]