Ierosināta lieta par apelācijas instances sprieduma spēkā stāšanos administratīvā pārkāpuma lietās

08.01.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Administratīvo pārkāpuma kodeksa 286. 14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.un 92. pantam „.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīga tiesā.

Apstrīdētā norma noteic: „Apelācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā sastādīšanas dienā”. Norma attiecas uz tiesvedību administratīvo pārkāpumu lietās.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs – Bertolds Martins Fliks (Bertolt Martin Flick) – uzskata, ka apstrīdētā norma, paredzot, ka apelācijas instances tiesas spriedumus administratīvo pārkāpumu lietās nevar pārsūdzēt kasācijas instancē, pārkāpj viņa tiesības uz taisnīgu tiesu. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no vissvarīgākajām personas tiesībām, tāpēc ierobežojumi šīm tiesībām esot nosakāmi tikai pašos nepieciešamākajos gadījumos, ja to prasa sabiedrības interešu aizsardzība.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 5. martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 7. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2010-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-01-01