Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par elektroenerģijas tirgus regulējumu  

21.01.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-14-01 ” Par Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam “.

Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.

Apstrīdētā norma noteic: „Ražotāji, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus un darbību uzsākuši pirms šā likuma stāšanās spēkā, pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam atbilstoši tiem nosacījumiem par darbības režīmu, iepirkuma termiņiem un cenu, kādi uz tiem attiecās šā likuma spēkā stāšanās brīdī.”

Pieteikuma iesniedzējs – Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments – norāda, ka apstrīdētā norma būtu atbilstoša tiesiskās paļāvības principam tikai tad, ja tajā lietotais jēdziens “cena” apzīmētu cenas aprēķina mehānismu. Tomēr Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai neesot piešķirta kompetence noteikt elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu, kas nepieciešams cenas aprēķināšanai, tādēļ apstrīdēto normu varot iztulkot vienīgi tādējādi, ka tajā minētais jēdziens „cena” apzīmē fiksētu tarifa likmi regulējuma izmaiņu brīdī. Līdz ar to neesot nodrošināta ražotāju tiesiskā paļāvība uz elektroenerģijas iepirkuma cenas noteikšanas mehānismu.

Satversmes tiesa norādīja, ka šāds Pieteikuma iesniedzēja pieņēmums nav pamatots. Proti, veicot normas iztulkošanu, ir jāsecina, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir kompetenta noteikt elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu un šajā gadījumā jēdziens „cena” apzīmē nevis fiksētu un nemainīgu tarifa likmi, bet gan mehānismu, kādā cena ir aprēķināma.

Līdz ar to tiesa secināja, ka nav pamata turpināt tiesvedību lietā.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams.

Saistītā lieta: 2009-14-01