Kolēģijas 2022. gada 28. novembra lēmums (pieteikums Nr. 192/2022)

06.12.2022.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2022. gada 28. novembrī

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 192/2022),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Kriminālprocesa likuma 547.1panta pirmo daļu (turpmāk – apstrīdētā norma), ciktāl tā neparedz juridiskās personas, pret kuru process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu ir izdalīts atsevišķā lietvedībā, efektīvu tiesību aizsardzību, par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmajam teikumam un attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēju par spēkā neesošu no [datums].

2. Apstrīdētā norma nosaka: “Ja process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai izdalīts atsevišķā lietvedībā vai uzsākts, pamatojoties uz šā likuma 439. panta 3.1daļu, tiesvedība notiek, ievērojot lietas izskatīšanas kārtību pirmās instances tiesā, ciktāl šā likuma 51. nodaļā nav noteikts citādi.”

3. Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punkts noteic: izskatot pieteikumu, Satversmes tiesas kolēģija ir tiesīga atteikties ierosināt lietu, ja pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Pieteikuma iesniedzēja jau iepriekš ir vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu, lūdzot atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 92. panta pirmajam teikumam (pieteikums Nr. 145/2022). Satversmes tiesas 3. kolēģija 2022. gada 14. septembrī, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu (turpmāk – kolēģijas 2022. gada 14. septembra lēmums).

Līdz ar to kolēģijai jāizvērtē, vai izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts vai juridiskais pamatojums pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Kolēģijas 2022. gada 14. septembra lēmumā norādīts, ka pieteikums Nr. 145/2022 neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.2panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, jo Pieteikuma iesniedzējai ir pieejami vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi savu aizskarto tiesību aizsardzībai, kurus tā vēl nav izmantojusi. Tāpat minētajā lēmumā ir norādīts, ka no pieteikuma Nr. 145/2022 nav gūstams apstiprinājums tam, ka Pieteikuma iesniedzējas situācija būtu atzīstama par sevišķi būtisku un prasītu nekavējošu tās atrisināšanu Satversmes tiesā, pirms ir izsmelti visi vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi ( kolēģijas 2022. gada 14. septembra lēmuma 6. punktu).

Izskatāmajā pieteikumā faktisko apstākļu izklāsts nav mainījies. Vienlaikus tajā ir izvērsti jau iepriekš norādītie apsvērumi par to, kādēļ turpmākais tiesvedības process vispārējās jurisdikcijas tiesā neesot uzskatāms par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli.

Kolēģijas 2022. gada 14. septembra lēmumā norādīts, ka vispārējās jurisdikcijas tiesa vēl nav pieņēmusi galīgo nolēmumu procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu Pieteikuma iesniedzējai. Tādējādi vēl nav zināms tas, vai Pieteikuma iesniedzējas norādītais iespējamais pamattiesību aizskārums netiks novērsts jau vispārējās jurisdikcijas tiesā. Izskatāmajā pieteikumā joprojām nav sniegts pamatojums tam, ka tiesvedību vispārējās jurisdikcijas tiesā nevar atzīt par efektīvu personas tiesību aizsardzības līdzekli Satversmes tiesas likuma izpratnē. Proti, iepriekš norādīto argumentu izvēršana vai apjoma palielināšana pati par sevi nenozīmē, ka pieteikuma juridiskais pamatojums ir mainījies pēc būtības.

Izskatāmajā pieteikumā arī norādīts, ka Pieteikuma iesniedzējas pieteikuma izskatīšana esot atzīstama par vispārsvarīgu Satversmes tiesas likuma 19.2 panta trešās daļas izpratnē. Proti, tiesvedības procesā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu Pieteikuma iesniedzējai tiekot nodarīts būtisks kaitējums tās reputācijai. Turklāt pieteikumā aprakstītā tiesiskā situācija skarot arī citu personu.

Tomēr no izskatāmā pieteikuma joprojām nav gūstams apstiprinājums tam, ka Pieteikuma iesniedzējas situācija būtu atzīstama par sevišķi būtisku un prasītu nekavējošu tās atrisināšanu Satversmes tiesā, pirms ir izsmelti visi vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi. Tāpat no pieteikuma nav secināms, ka Pieteikuma iesniedzējas tiesībām un interesēm tiktu radītas nelabvēlīgas un vienlaikus neatgriezeniskas sekas, kuras nevarētu novērst ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

Tādējādi izmaiņas izskatāmajā pieteikumā pēc būtības nenovērš tos trūkumus, uz kuriem norādīts kolēģijas 2022. gada 14. septembra lēmumā.

Līdz ar to izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 192/2022).

 

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                  Aldis Laviņš

___________________________________________________________

Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2022_192