Kolēģijas 2019. gada 6. novembra lēmums (pieteikums Nr. 137/2019)

19.11.2019.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

 

Rīgā  2019. gada 6. novembrī

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneši Daiga Rezevska un Artūrs Kučs,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 137/2019),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesneša (datums) lēmumu (materiāla (numurs)) un Rīgas apgabaltiesas (datums) lēmumu (lietas arhīva (numurs)) par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. un 92. pantam.

2.Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu kolēģija var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

3. Satversmes tiesas kompetence ir noteikta Satversmes 85. pantā, kā arī Satversmes tiesas likuma 1. un 16. pantā. Satversmes tiesas likuma 16. pantā ir izsmeļoši uzskaitītas Satversmes tiesā izskatāmās lietas. Šīs normas noteic, ka Satversmes tiesa izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas.

Pieteikumā ir norādīts uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša un Rīgas apgabaltiesas veiktajām darbībām un lūgts izvērtēt šo darbību atbilstību vairākām Satversmes normām. Tomēr Pieteikuma iesniedzējs nav lūdzis vērtēt konkrētu tiesību normu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām.

Satversmes tiesa ir vairākkārt norādījusi, ka tai atbilstoši Satversmē un Satversmes tiesas likumā noteiktajai kompetencei nav paredzētas tiesības izvērtēt vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmumu tiesiskumu vai pārvērtēt vispārējās jurisdikcijas tiesas veikto tiesību normu interpretāciju un piemērošanu (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2003. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2002-20-0103 secinājumu daļas 7. punktu un 2009. gada 3. jūnija sprieduma lietā Nr. 2008-43-0106 12. punktu).

Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums nav piekritīgs Satversmes tiesai.

4. Papildus Satversmes tiesas kolēģija vērš Pieteikuma iesniedzēja uzmanību uz to, ka ikviena persona, kura uzskata, ka viņai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai, ir tiesīga iesniegt konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai. Konstitucionālajai sūdzībai jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2pantā noteiktajām prasībām un pieteikuma iesniedzējam jāpamato, ka:

1) apstrīdētā norma, nevis tās piemērošanas rezultāts, attiecas uz tādām pieteikuma iesniedzēja tiesībām, kas ietilpst kādu Satversmē noteiktu pamattiesību tvērumā (likuma 19.2 panta pirmā daļa un sestās daļas 1. punkts);

2) pastāv tieši pieteikuma iesniedzēja pamattiesību aizskārums (likuma 19.2 panta pirmā daļa un sestās daļas 1. punkts);

3) ir ievērotas prasības attiecībā uz savu tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem vai arī šādu līdzekļu nav, vai ar tiem nav iespējams novērst būtisku kaitējumu pieteikuma iesniedzējam, vai arī konstitucionālā sūdzība ir atzīstama par vispārsvarīgu (likuma 19.2 panta otrā vai trešā daļa);

4) ir ievēroti Satversmes tiesas likumā noteiktie termiņi (likuma 19.2 panta ceturtā daļa).

Pieteikumā jāietver arī juridiskais pamatojums tam, kādēļ apstrīdētā norma neatbilst augstāka juridiska spēka normai (likuma 18. panta pirmās daļas 4. punkts), un jāpievieno dokumenti, kas nepieciešami lietas apstākļu noskaidrošanai (likuma 18. panta ceturtās daļas 2. punkts un 19.2 panta septītā daļa).

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 137/2019).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     S. Osipova


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2019_137