Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10.06.2010.

Pieņemts spriedums lietā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-69-01 „Par likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam”. Satversmes 1. pantā nostiprināta Latvijas Republikas demokrātiskā iekārta, savukārt 91. pantā noteikts: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” 2009. […]

08.06.2010.

Izbeigta tiesvedība lietā par nosacījumiem atbrīvošanai no soda izciešanas ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-115-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 116. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants citastarp noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Apstrīdētā norma noteic: „Ja notiesātais soda izciešanas laikā saslimis ar […]

27.05.2010.

Izbeidz tiesvedību lietā par skatuves mākslinieku izdienas pensijām

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-107-01 „Par Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Līdzīgi kā vairākās citās Satversmes tiesas izskatītajās lietās arī šajā lietā pastāvēja strīds par strādājošo pensionāru, kas saņem izdienas […]

19.05.2010.

Pieņemts spriedums lietā par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-93-01 “Par Civilprocesa likuma 400. panta pirmās daļas 1. punkta un 405. panta pirmās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pantā noteic tiesības uz taisnīgu tiesu. Civilprocesa likuma (CPL) 400. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku […]

13.05.2010.

Izskatīta lieta par dubultpilsonības nosacījumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-94-01 „Par Pilsonības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma vārdu „ja reģistrācija notiek līdz 1995. gada 1. jūlijam” un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2. pantam, kā arī Latvijas PSR Augstākās padomes 1990. gada 4. maija deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” preambulai”. Apstrīdētās normas noteic: „Latvijas pilsoņi un viņu pēcnācēji, […]

12.05.2010.

Ierosināta lieta par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atjaunošanas noteikumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 173 „Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” 40. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”. Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un […]

28.04.2010.

Ierosināta lieta par normām, kas regulē personas atzīšanu par rīcībnespējīgu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Apstrīdētās Civillikuma normas noteic, ka persona atzīstama par rīcībnespējīgu, ja viņa ir garā slima un tai trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju; pār rīcībnespējīgām […]

22.04.2010.

Ierosināta lieta par mantas konfiskācijas noteikumiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Krimināllikuma 320. panta (2002. gada 25. aprīļa likuma redakcijā) otrās daļas vārdu „konfiscējot mantu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu. Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka attiecībā uz viņu tika piemērota Krimināllikuma 320. panta otrā daļa (redakcijā, kas bija spēkā līdz grozījumu pieņemšanai 2009. gada 19. novembrī), kas kā papildsodu paredz […]

22.04.2010.

Ierosināta vēl viena lieta par valsts nodrošināto uzturlīdzekļu apjoma samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4. punkta 1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 110. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 110. pants citastarp paredz valsts atbalstu vecākiem un bērniem. Apstrīdētā norma pieņemta 2009. gada 1. decembrī. Tā paredz, ka laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada […]

22.04.2010.

Ierosināta lieta par priekšlaicīgo pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Apstrīdētā norma noteic, ka tām personām, […]