Ierosināta lieta par Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta pievienošanu Bauskas novadam

03.09.2020.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 3. septembrī ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 13.8. un 13.9. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 101. panta pirmajai daļai, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam”.

Apstrīdētās normas

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 13.8. un 13.9. apakšpunkts paredz, ka Bauskas novadā ietilpst Iecavas pilsēta un Iecavas pagasts.

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.”

Satversmes 101. panta pirmā daļa: “Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.”

Eiropas vietējo pašvaldību hartas (turpmāk – Harta) 4. panta “Vietējās pašvaldības kompetence” sestā daļa: “Plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā par jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar tām nepieciešams konsultēties, cik iespējams savlaicīgi un atbilstošā veidā.”

Hartas 5. pants “Vietējās varas teritoriju robežu aizsardzība”: “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Iecavas novada domes pieteikuma. Saeima 2020. gada 10. jūnijā pieņēma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Tā pielikums noteic administratīvās teritorijas, to administratīvos centrus un teritoriālā iedalījuma vienības. Saskaņā ar šā pielikuma 13.8. un 13.9. apakšpunktu Bauskas novadā ietilpst Iecavas pilsēta un Iecavas pagasts.

Iecavas novada domes ieskatā apstrīdētās normas aizskar tās tiesības, jo atbilstoši šīm normām Iecavas pilsēta un Iecavas pagasts ir pievienoti Bauskas novadam, pienācīgi neizvērtējot administratīvās teritorijas robežu izmaiņu mērķi un sociāli ekonomisko pamatojumu. Pieņemot apstrīdētās normas, Saeima esot pārkāpusi pašvaldības principu, neesot ievērojusi subsidiaritātes principu, kā arī neesot veikusi pienācīgas konsultācijas ar Iecavas novada domi un tās iedzīvotājiem. Tādējādi pārkāps arī labas likumdošanas, pašvaldības un samērīguma princips. Līdz ar to apstrīdētās normas neatbilstot Satversmes 1. pantam un 101. panta pirmajai daļai, kā arī Hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam, būtiski pārkāpjot labas likumdošanas, pašvaldības un samērīguma principus.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2020. gada 3. novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 3. februāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu ir pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-46-0106