Satversmes tiesu apmeklē Francijas Valsts padomes viceprezidents Bruno Lasērs

27.04.2021.

Piektdien, 23. aprīlī, Satversmes tiesu apmeklēja Francijas Valsts padomes (Conseil d’État) viceprezidents Bruno Lasērs (Bruno Lasserre), Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna (Aurélie Royet-Gounin) un Francijas Valsts padomes starptautisko attiecību departamenta vadītājs Īvs Gunēns (Yves Gounin). Delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Puses pārrunāja abu valstu tiesu varas aktualitātes, kā arī pandēmijas laika izaicinājumus tiesas spriešanā un pamattiesību aizsardzībā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, atklājot tikšanos, pauda gandarījumu par Francijas Valsts padomes un Satversmes tiesas līdz šim īstenoto sadarbību, kā arī izteica pateicību Francijas vēstniecībai Latvijā par vizītes organizēšanu un ieguldījumu abu valstu konstitucionālo institūciju sadarbības veicināšanā.

Francijas Valsts padomes viceprezidents Bruno Lasērs atzinīgi novērtēja ilggadējo dialogu ar Satversmes tiesu un pauda pārliecību, ka uzsāktā sadarbība – sevišķi pandēmijas laikā – ir jāveicina, lai dalītos pieredzē un stiprinātu tiesiskumu.

Puses bija vienisprātis, ka pandēmijas laikā grūtākais ir sadzīvot ar neskaidrību, ko rada ārkārtas apstākļi. Taču, neraugoties uz šiem sarežģītajiem apstākļiem, sabiedrībai ir jābūt pārliecinātai, ka demokrātija ir noturīga, valsts institūcijas ir darboties spējīgas un valsts vara ir vienota.

Runājot par Francijas Valsts padomes darbu pēdējā gada laikā, Bruno Lasērs atzina, ka šis laiks bijis izaicinājumu pilns, jo arvien biežāk nācies meklēt līdzsvaru starp ierobežojumu efektivitāti un personu pamattiesību un brīvību aizsardzību. Viņš uzsvēra, ka tieši pandēmijas krīzes apstākļos Francijas Valsts padomes sniegtie atzinumi valdībai un parlamentam par sagatavotajiem likumprojektiem ir īpaši nozīmīgi. Tā ir iespēja īsā laikā saņemt izsvērtu atgriezenisko saiti pirms likuma pieņemšanas. Šajos publiski pieejamajos atzinumos Valsts padome sniedz skatījumu par likumprojekta atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām, teksta kvalitāti un skaidrību, kā arī par to, vai piedāvātais regulējums būs īstenojams, efektīvs un salāgojams ar izvirzītajiem mērķiem.

Puses pauda vienotu skatījumu par “iziešanu” no pandēmijas krīzes un pakāpenisku personu pamattiesību ierobežojumu atcelšanu. Brīdī, kad pandēmija būs rimusi, valstīm ir jānodrošina, lai juridiski korekti atjaunotu un nostiprinātu tās personu privātuma robežas, kādas bijušas iepriekš. Tas ir svarīgi, jo visas Eiropas Savienības valstis veido kopīgu Eiropas tiesisko telpu un Eiropas augstākā vērtība ir cilvēka cieņa un cilvēka privātautonomija.

Runājot par pandēmijas laika ieguvumiem, Sanita Osipova dalījās pieredzē, kā Satversmes tiesa pilnvērtīgi turpinājusi veikt darbu attālinātajā režīmā. Viņa vērsa uzmanību, ka tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiek tiešraidē, to ieraksti saglabājas tiesas YouTube kanālā. Satversmes tiesas priekšsēdētāja uzvēra, ka šādi tiesa stiprina uzticēšanos tiesu varai, jo ikvienam interesentam ir dota iespēja sekot līdzi tiesas procesam un iedziļināties lietas būtībā.

Tikšanās noslēgumā Francijas Valsts padomes viceprezidents Bruno Lasērs uzaicināja Satversmes tiesu uz Eiropas Savienības konstitucionālo un augstāko tiesu konferenci, kas 2022. gada februārī notiks Parīzē Francijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, Francijas Valsts padomes viceprezidents Bruno Lasērs, Francijas vēstniece Latvijā Aurēlija Ruajē-Gunēna. Foto: Satversmes tiesa.

Fotogrāfijas no vizītes pieejamas šeit.

Par Satversmes tiesas sadarbību ar Francijas augstākajām tiesu varas institūcijām

Pēdējo gadu laikā Satversmes tiesa īstenojusi vairākus veiksmīgus sadarbības projektus ar Franciju, kas apliecina Satversmes tiesas un Francijas tiesu institūciju un to ekspertu ciešo partnerību tiesību jomā.

2020. gada februārī norisinājās Latvijas Republikas Saeimas (turpmāk – Saeima), Latvijas Valsts prezidenta kancelejas un Satversmes tiesas kopīgi organizētā diskusija “Valsts padomes loma likumdošanā”, kurā piedalījās arī Francijas Valsts padomes Finanšu departamenta prezidents Žans Gereminks (Jean Gaeremynck). Viņš piedalījās arī diskusijā “Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšana” un Satversmes tiesas ikgadējā konferencē “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”, kas norisinājās 2017. gada decembrī.

2019. gada septembrī Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklēja Francijas Valsts padomes, Kasācijas tiesas (Cour de cassation) un Francijas Konstitucionālās padomes (Conseil constitutionnel) kopīgi organizēto augsta līmeņa starptautisko konferenci, kurā piedalījās visu Eiropas konstitucionālo tiesu un augstāko tiesu priekšsēdētāji un tiesu pārstāvji.

2019. gada maijā Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Francijas Kasācijas tiesu, tikās ar Francijas Valsts padomes pārstāvjiem, kā arī ar Apelācijas tiesas Parīzē (Cour d’appel) tiesnešiem, ar kuriem tika apspriestas aktualitātes, kas saistās ar tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanu.

Nozīmīgs Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes sadarbības piemērs bija Satversmes tiesas delegācijas vizīte Parīzē no 2018. gada 28. februāra līdz 2. martam. Vizītes laikā Satversmes tiesas delegācija tikās ar Francijas Valsts padomes locekļiem, Francijas Konstitucionālās padomes un Kasācijas tiesas tiesnešiem, kā arī Francijas tieslietu ministri Nikolu Belubē (Nicole Belloubet). Vizītes laikā tika diskutēts par vairākiem abām valstīm aktuāliem tiesību jautājumiem.