Kolēģijas 2024. gada 18. janvāra lēmums (pieteikums Nr. 2/2024)

19.03.2024.

 

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2024. gada 18. janvārī

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Irēna Kucina, tiesneši Jānis Neimanis un Jautrīte Briede,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 2/2024),

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Civilprocesa likuma 97. pantu (turpmāk – apstrīdētā norma) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. pantam, 92. panta trešajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam, kā arī Civilprocesa likuma 8. un 9. pantam.

2. Civilprocesa likuma 97. pantā ir regulēta pierādījumu novērtēšana civilprocesā.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Satversmes tiesas kompetence ir noteikta Satversmes 85. pantā, kā arī Satversmes tiesas likuma 1. un 16. pantā. Satversmes tiesas likuma 16. pantā ir izsmeļoši uzskaitītas Satversmes tiesā izskatāmās lietas.

4.1. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka tās kompetencē neietilpst vienāda juridiska spēka tiesību normu savstarpējo pretrunu izvērtēšana (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2011. gada 30. marta sprieduma lietā Nr. 2010‑60‑01 10.2. punktu un 2013. gada 28. marta sprieduma lietā Nr. 2012‑15‑01 15.4. punktu).

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējas prasījums atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu Civilprocesa likuma 8. un 9. pantam nav piekritīgs Satversmes tiesai.

4.2. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes tiesa izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei.

Līdz ar to prasījums atzīt apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmes 91. pantam, 92. panta trešajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Pieteikuma iesniedzēja jau iepriekš ir vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu, lūdzot izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 91., 92. un 105. pantam, kā arī Civilprocesa likuma 8. un 9. pantam (pieteikums Nr. 7/2023). Satversmes tiesas 4. kolēģija 2023. gada 26. janvārī nolēma atteikties ierosināt lietu pēc minētā pieteikuma, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. un 3. punktu.

Līdz ar to kolēģijai, ievērojot Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, ir jāizvērtē, vai izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts vai juridiskais pamatojums pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

6. Satversmes tiesas 4. kolēģijas 2023. gada 26. janvāra lēmumā norādīts, ka pieteikumā nav pamatots tas, kādā veidā tieši apstrīdētā norma aizskar Pieteikuma iesniedzējai Satversmē ietvertās pamattiesības.

Izskatāmais pieteikums papildināts ar norādēm uz jauniem tiesu nolēmumiem un doktrīnu. Tomēr pieteikumā vēl arvien nav pamatots tas, kādā veidā tieši apstrīdētā norma aizskar Pieteikuma iesniedzējas pamattiesības. No pieteikuma joprojām secināms, ka Pieteikuma iesniedzēja vēlas panākt citā tiesvedības procesā pieņemta sprieduma pārskatīšanu vai atcelšanu. Tomēr šādi apsvērumi nevar būt par pamatu lietas ierosināšanai Satversmes tiesā, jo tās kompetencē neietilpst vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmumu pārvērtēšana (sal. sk. Satversmes tiesas 2020. gada 30. decembra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020‑08‑01 13. punktu).

Līdz ar to pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. un 5. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 2/2024).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                                                                                         Irēna Kucina

_____________________________________________________

Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2024_2