Kolēģijas 2022. gada 20. aprīļa lēmums (pieteikums Nr. 68/2022)

05.06.2022.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2022. gada 20. aprīlī

Satversmes tiesas 4. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Kusiņš, tiesneši Jānis Neimanis un Artūrs Kučs,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 68/2022),

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu:

1.1. atzīt Covid‑19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.2 pantu, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 662) 24. un 25. punktu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 28. februārim, (turpmāk – apstrīdētās normas) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 89., 90., 93., 96., 106. un 111. pantam un spēkā neesošu no spēkā stāšanās dienas;

1.2. izskatīt lietu prioritārā kārtībā.

2. Covid‑19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.2pants noteic, ka darba devējs darbu organizē, ievērojot Ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, tostarp prasības par sadarbspējīga sertifikāta, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, nepieciešamību darba (amata, dienesta) pienākumu pildīšanai. Saskaņā ar šā panta otro daļu par darba devēju uzskatāma arī valsts institūcija vai amatpersona, kas ieceļ amatā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3 pantā minētās amatpersonas.

Noteikumu Nr. 662 24. punkts redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 28. februārim, noteica: „Darbinieks, kā arī brīvprātīgais darbinieks un persona, kas nodarbināta uz ārpakalpojuma līguma pamata, darba (amata) pienākumus klātienē var veikt, ja tai ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts. Valsts un pašvaldības institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības) darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumus neatkarīgi no to veikšanas vietas var veikt, ja tam ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts.”

Savukārt Noteikumu Nr. 662 25. punkts redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022. gada 28. februārim, noteica, ka darba devējs nepielaiž šo noteikumu 24. punktā minēto personu pie darba (amata, dienesta) pienākumu veikšanas, ja tā nav uzrādījusi sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punkts noteic: izskatot pieteikumu, Satversmes tiesas kolēģija ir tiesīga atteikties ierosināt lietu, ja pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Pieteikuma iesniedzēja kopā ar citām personām jau vairākkārt iepriekš ir vērsusies Satversmes tiesā, lūdzot atzīt Covid‑19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 1.1 punktu un apstrīdētās normas par neatbilstošām Satversmes 89., 90., 93., 96., 106. un 111. pantam (pieteikumi Nr. 18/2022 Nr. 42/2022). Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 24. martā nolēma atteikties ierosināt lietu pēc pieteikuma Nr. 42/2022, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu (turpmāk – kolēģijas 2022. gada 24. marta lēmums).

Līdz ar to Satversmes tiesas kolēģijai ir jāizvērtē, vai izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts vai juridiskais pamatojums pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

5. Kolēģija 2022. gada 24. marta lēmumā konstatēja, ka Covid‑19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 1.1punkts noteic Ministru kabineta kompetenci konkrētos apstākļos un līdz ar to tas pats par sevi nevar radīt pieteikuma iesniedzēju pamattiesību aizskārumu. Kolēģija atzina, ka šajā daļā pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirmās daļas un sestās daļas 1. punkta prasībām. Savukārt pieteikums daļā par apstrīdēto normu atbilstību Satversmes 89., 90., 93., 96., 106. un 111. pantam neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otrajā daļā un sestās daļas 2. punktā noteiktajām prasībām (sk. kolēģijas 2022. gada 24. marta lēmuma 8.1. un 9. punktu).

No izskatāmā pieteikuma, kā arī iepriekš iesniegtā pieteikuma Nr. 42/2022 pielikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja nav izpildījusi prasības par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanu, tādēļ atstādināta no darba. Tāpat kā iepriekš, arī izskatāmajā pieteikumā Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētās normas liedzot viņai uzsākt un turpināt darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja viņai nav sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju.

Kolēģija 2022. gada 24. marta lēmumā konstatēja, ka pieteikuma iesniedzējiem ir iespējas aizstāvēt savas pamattiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem. Tomēr no pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem neizrietēja, ka pieteikuma iesniedzēji būtu vērsušies vispārējās jurisdikcijas tiesā, kā arī pieteikumā netika pamatots, kāpēc vēršanās vispārējās jurisdikcijas tiesā viņu situācijā nebūtu uzskatāma par efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli Satversmes tiesas likuma izpratnē (sk. kolēģijas 2022. gada 24. marta lēmuma 9. punktu).

Izskatāmā pieteikuma faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums ir identisks pieteikumā Nr. 42/2022 ietvertajam. Pieteikumā nav norādīti jauni apstākļi vai argumenti, ko Satversmes tiesas kolēģija nebūtu vērtējusi, izskatot iepriekš iesniegto pieteikumu. Tādējādi izskatāmajā pieteikumā joprojām nav novērsti trūkumi, uz kuriem tika norādīts kolēģijas 2022. gada 24. marta lēmumā.

Līdz ar to izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

6. Pieteikuma iesniedzēja arī lūgusi izskatīt lietu prioritārā kārtībā.

Satversmes tiesa izskata lietas Satversmes tiesas likumā noteiktā termiņā. Saskaņā ar šā likuma 22. panta desmito daļu jautājumu par tiesas sēdes laiku un vietu tiesa izlemj pēc lietas nodošanas izskatīšanai rīcības sēdē. Tādējādi šā lēmuma 1.2. apakšpunktā minētais lūgums nav kolēģijas kompetencē, un tas ir atstājams bez izskatīšanas.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, Satversmes tiesas 4. kolēģija

nolēma:

1. Atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 68/2022).

2. Atstāt bez izskatīšanas šā lēmuma 1.2. apakšpunktā minēto lūgumu.

 

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                  Gunārs Kusiņš

___________________________________________________________________

Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2022_68