Kolēģijas 2021. gada 15. marta lēmums (pieteikums Nr. 26/2021)

21.03.2021.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2021. gada 15. martā

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 26/2021),

konstatēja:

  1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt ABLV Bank, AS 2019. gada 16. decembra Vispārējos likvidācijas noteikumus (turpmāk – Noteikumi) un Kreditoru pārbaudes metodoloģiju (turpmāk – Metodoloģija) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 64., 90., 92. un 105. pantam un spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

  1. Noteikumi noteic kārtību, kādā ABLV Bank, AS pieņem, izskata un apmierina fizisko un juridisko personu, personālsabiedrību, nodibinājumu un citu personu prasījumus pret ABLV Bank, AS tās pašlikvidācijas procesa ietvaros. No pieteikuma izriet, ka Metodoloģija noteic kārtību, kādā ABLV Bank, AS veic kreditoru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju atbilstības kontroli.

  1. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:
  • lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
  • iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
  • pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3panta prasībām;
  • pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
  • pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

  1. Saskaņā ar Satversmes 85. pantu un Satversmes tiesas likuma 1. pantu Satversmes tiesa izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesas kompetence izsmeļoši noteikta Satversmes tiesas likuma 16. pantā (Satversmes tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008‑25‑03 8.1. punktu).

Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 1., 2., 3. un 6. punktam un 17. panta pirmās daļas 11. punktam Satversmes tiesa pēc privātpersonas iesniegta pieteikuma izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu atbilstību Satversmei, citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem) un Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi. Tādējādi uz privātpersonas iesniegta pieteikuma pamata Satversmes tiesa izskata lietas tikai par normatīvo aktu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām.

Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktā ietvertais termins „normatīvie akti” aptver kā vispārsaistošos (ārējos), tā iekšējos normatīvos aktus (sk. Satversmes tiesas 2002. gada 22. februāra sprieduma lietā Nr. 2001‑06‑03 secinājumu daļas 1.2. punktu). Normatīvs akts ir tiesību akts, kas satur tiesību normas – abstraktus vispārēji saistošus uzvedības priekšrakstus, kas galvenokārt nav domāti atsevišķiem vienreizējiem gadījumiem. Ārējie normatīvie akti ir saistoši abstraktam personu lokam, ar tiem tiek regulētas tiesiskās attiecības starp publisko tiesību subjektu no vienas puses un indivīdu vai citiem tiesību subjektiem no otras puses. Savukārt iekšējos normatīvos aktus publisko tiesību subjekts izdod, lai noteiktu savas vai sev padotas institūcijas iekšējās darbības kārtību vai izskaidrotu kāda ārēja normatīva akta piemērošanas kārtību, un šādi akti ir saistoši tikai pašam izdevējam, tā struktūrvienībām un darbiniekiem (sk. Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017‑32‑05 15. punktu).

Noteikumus un Metodoloģiju pieņēmusi ABLV Bank, AS – privāto tiesību juridiska persona jeb kredītiestāde, kuras darbību citstarp regulē Kredītiestāžu likums. Starp kredītiestādi un tās kreditoriem pastāv civiltiesiskas attiecības. Tādējādi Noteikumi un Metodika regulē ABLV Bank, AS un tās kreditoru attiecības privāto tiesību jomā. Līdz ar to Noteikumi un Metodika nav normatīvs tiesību akts.

Tādējādi pieteikumā ietvertais prasījums nav piekritīgs Satversmes tiesai.

  1. Papildus kolēģija vērš Pieteikuma iesniedzēja uzmanību uz to, ka Senāts administratīvajā lietā, kas bija ierosināta pēc Pieteikuma iesniedzēja pieteikuma, jau ir atzinis, ka kreditora un kredītiestādes tiesiskās attiecības risināmas civilprocesuālā kārtībā ((datums) Senāta lēmuma lietā Nr. [..] [..]. punktu).

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 26/2021).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                                        Sanita Osipova


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2021_26