Kolēģijas 2019. gada 19. februāra lēmums (pieteikums Nr. 5/2019)

28.02.2019.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2019.gadā 18.februārī 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] un [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēji) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 5/2019),  Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Aldis Laviņš un Artūrs Kučs,

konstatēja:

1.Pieteikuma iesniedzēji lūdz Satversmes tiesu atzīt Ogres novada pašvaldības 2018. gada 21. jūnija saistošos noteikumus Nr. 12/2018 “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 12/2018), ciktāl tie attiecas uz teritoriju, ko aptver Ogres novada pašvaldības 2006. gada 15. jūnija saistošie noteikumi Nr. 64 “Detālais plānojums zemes gabaliem Ogre, Brīvības ielā 15, Parka ielā 1C, Meža prospektā 2B, kā arī Parka ielas posmam no Ceriņu ielas līdz Upes prospektam, un Pļavas ielā Ogres novada, Ogres pilsētā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 64), (turpmāk – apstrīdētie noteikumi) par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. un 105. pantam.

2.Saskaņā ar Noteikumu Nr. 12/2018 1. punktu tie nosaka aizsargājamās apbūves teritoriju Ogres pilsētas centrā un tai piegulošo teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums) un funkcionālo zonējumu – grafisko daļu (2.pielikums).

3.Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4.Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punkts noteic, ka Satversmes tiesa izskata lietas par normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām. Pieteikumā ir apstrīdēta pašvaldības saistošo noteikumu atbilstība Satversmei. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5.Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu persona pieteikumu par Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktā paredzētās lietas ierosināšanu var iesniegt tai noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā.

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzēji ir nekustamā īpašuma īpašnieki un viņu īpašumam ar apstrīdēto normu noteikti izmantošanas aprobežojumi.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētie noteikumi aizskar viņiem Satversmes 105. pantā paredzētās tiesības uz īpašumu. Tāpat arī viņi norāda, ka tie pārkāpj no Satversmes 1. panta izrietošo tiesiskās paļāvības principu, jo tie ir pretrunā ar Noteikumiem Nr. 64 un liedz īstenot ar tiem apstiprināto detālplānojumu.

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēji ir tiesīgi iesniegt pieteikumu, ievērojot konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.

6. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.panta otro daļu pieteikumu par lietas ierosināšanu attiecībā uz lokālplānojumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Persona pieteikumu par lietas ierosināšanu var iesniegt, ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto lokālplānojuma pārsūdzēšanas kārtību.

Noteikumi Nr. 12/2018 ir izstrādāti, atsaucoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, un ir stājušies spēkā 2018. gada 30. jūnijā, proti, nākamajā dienā pēc paziņojuma par to apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (sk. „Latvijas Vēstnesis”, 2018. gada 29. jūnijs, Nr. 129 (6215), oficiālās publikācijas Nr. 2018/129.TP1). Pieteikuma iesniedzēji Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā (datums) ir vērsušies ar iesniegumu pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra, kas ir secinājis, ka nav pamata apturēt Noteikumu Nr. 12/2018 darbību.

Savukārt pieteikums Satversmes tiesā iesniegts 2019. gada 21. janvārī. Tādējādi Pieteikuma iesniedzēji nav ievērojuši likumā noteikto sešu mēnešu termiņu pieteikuma iesniegšanai tiesā.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.3 panta otrās daļas prasībām.

7. Tā kā pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.3panta otrās daļas prasībām, Satversmes tiesas kolēģija nevērtē, vai tas atbilst citām Satversmes tiesas likuma 18.–19.2 panta prasībām un vai prasījuma juridiskais pamatojums būtu pietiekams tā apmierināšanai.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3.punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] un [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 5/2019).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                                                                                                                                                                                          I. Ziemele


Lēmums PDF formātā:Lemums_par_pieteikumu_Nr.2019_5