Kolēģijas 2014. gada 7. februāra lēmums (pieteikums Nr. 10/2014)

07.02.2014.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2014. gada 7. februārī

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Aija Branta, tiesneši Kaspars Balodis un Uldis Ķinis,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 10/2014),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu izvērtēt Latvijas valsts karoga likuma 7. panta pirmās un otrās daļas (turpmāk – apstrīdētās normas) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1., 89., 96., 99. un 100. pantam.

2. Apstrīdētās normas nosaka:

„(1) Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 21. augustā, 11. novembrī un 18. novembrī.
(2) Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.”

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu prasījums izvērtēt likuma atbilstību Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Pieteikums iesniegts kā konstitucionālā sūdzība.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu persona pieteikumu Satversmes tiesā var iesniegt Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā.

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja tikusi sodīta par karoga nenovietošanu pie savas dzīvojamās mājas. Līdz ar to pastāv pamatota iespējamība, ka apstrīdētās normas aizskar Pieteikuma iesniedzējas tiesības un viņa ir tiesīga iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā.

6. Konstitucionālajai sūdzībai jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2pantā noteiktajām prasībām.

6.1. Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otrā daļa paredz, ka konstitucionālo sūdzību var iesniegt tikai tad, ja persona ir izmantojusi visas iespējas aizstāvēt savas tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem vai arī tādu nav. Savukārt šā panta ceturtā daļa noteic: pieteikumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās vai, ja nav iespēju Satversmē noteiktās pamattiesības aizstāvēt ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, – sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža.

Pieteikuma pievienots Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas [..] spriedums, saskaņā ar kuru Administratīvās rajona tiesas [..] spriedums atstāts negrozīts, bet Pieteikuma iesniedzējas apelācijas sūdzība noraidīta. Spriedums nebija pārsūdzams un stājās spēkā tā sastādīšanas dienā.

Pieteikuma iesniedzējas pieteikums Satversmes tiesā saņemts 2014. gada 14. janvārī.

Tādējādi Pieteikuma iesniedzēja ir izmantojusi visus vispārējos tiesību aizsardzības līdzekļus un ievērojusi Satversmes tiesas likumā noteikto termiņu pieteikuma iesniegšanai. Līdz ar to pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otrajā un ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.

6.2. Satversmes tiesas likuma 19.2panta pirmā daļa noteic, ka konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt ikviena persona, kura uzskata, ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Savukārt Satversmes tiesas likuma 19.2 panta sestās daļas 1. punkts prasa pamatot, ka ir aizskartas Satversmē noteiktās pieteikuma iesniedzēja pamattiesības.

Pieteikuma iesniedzēja apstrīd apstrīdētās normas, ciktāl tās paredz Latvijas valsts karoga novietošanu svētku, atceres un atzīmējamās dienās pie dzīvojamām mājām. Viņa uzskata, ka šāda prasība ir pretrunā ar Satversmes 1., 89., 96., 99. un 100. pantu.

Satversmes tiesas kolēģija jau ir divreiz izskatījusi Pieteikuma iesniedzējas pieteikumus, kuros lūgts izvērtēt apstrīdēto normu atbilstību minētajām Satversmes normām. Proti, 2011. gada 13. jūlijā Satversmes tiesas 1. kolēģija pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc Pieteikuma iesniedzējas pieteikuma Nr. 93/2011, norādot, ka pieteikumā nav sniegts apstrīdēto normu tiesiskuma izvērtējums, proti, juridiskais pamatojums (sk. lēmuma 5. punktu). Savukārt Satversmes tiesas 1. kolēģija pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc Pieteikuma iesniedzējas pieteikuma Nr. 161/2011, norādot, ka Pieteikuma iesniedzēja ir iesniegusi pēc satura līdzīgu pieteikumu, nenovēršot kolēģijas lēmumā norādītos trūkumus attiecībā uz pieteikuma juridisko pamatojumu (sk. lēmuma 5. punktu).

Izskatāmais pieteikums pēc satura ir līdzīgs abiem iepriekš Satversmes tiesas 1. kolēģijā izskatītajiem pieteikumiem. Tajā joprojām nav ietverts juridiskais pamatojums par apstrīdēto normu neatbilstību katrai augstāka juridiskā spēka tiesību normai, proti, pieteikumā nav norādīts, kādā veidā apstrīdētās normas aizskar katras no Pieteikuma iesniedzējai Satversmē noteiktajām pamattiesībām. Līdz ar to pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums par apstrīdēto normu neatbilstību Satversmes 1., 89., 96., 99. un 100. pantam pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš izskatītajiem pieteikumiem Nr. 93/2011 un Nr. 161/2011.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 10/2014).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 2. kolēģijas priekšsēdētāja                               A. Branta


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2014_10