Kolēģijas 2015. gada 6. oktobra lēmums (pieteikums Nr. 155/2015)

06.10.2015.

 LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2015. gada 6. oktobrī 

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Kaspars Balodis, tiesneses Sanita Osipova un Ineta Ziemele,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 155/2015),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Satversmes tiesas likuma 29. panta 2.1daļu (turpmāk – apstrīdētā norma) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1., 91. un 92. pantam.

2. Apstrīdētā norma nosaka: „Satversmes tiesas lēmumā par tiesvedības izbeigšanu sniegtā tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.”

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums un faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu, Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu prasījums par likuma atbilstību Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktam persona Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā.

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.

6. Konstitucionālajai sūdzībai jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2 pantā noteiktajām prasībām.

6.1. Satversmes tiesas likuma 19.2 panta otrā daļa paredz, ka konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) var iesniegt tikai tad, ja ir izmantotas visas iespējas aizstāvēt savas tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem (sūdzība augstākai institūcijai vai augstākai amatpersonai, sūdzība vai prasības pieteikums vispārējās jurisdikcijas tiesai u.c.) vai arī tādu nav. Savukārt Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtā daļa paredz, ka konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās, bet, ja nav iespēju Satversmē noteiktās pamattiesības aizstāvēt ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ar (datums) lēmumu bija noteicis, ka Pieteikuma iesniedzējam valsts budžetā jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nokavējuma un soda naudu par laika periodā (datumi) realizētiem nekustamajiem īpašumiem, interpretējot to kā saimniecisko darbību likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē. Nepiekrītot VID lēmumam, Pieteikuma iesniedzējs pārsūdzējis lēmumu Administratīvajā rajona tiesā. Administratīvās rajona tiesas nelabvēlīgo spriedumu, kurā Pieteikuma iesniedzējam piemērota apstrīdētā norma, viņš pārsūdzējis Administratīvajā apgabaltiesā un pēc tam Augstākajā tiesā. Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kolēģija (datums) ar rīcības sēdes lēmumu atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību.

Pieteikuma iesniedzējs (datums) vērsies Satversmes tiesā ar pieteikumu par apstrīdētās normas iespējamo neatbilstību Satversmes 1., 91. un 92. pantam [..]. Satversmes tiesas 2. kolēģija (datums) ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, norādot uz pieteikuma neatbilstību Satversmes tiesas likuma prasībām. Pieteikuma iesniedzējs (datums) lūdzis Augstākas tiesas priekšsēdētāju ierosināt disciplinārlietu pret Administratīvo tiesu tiesnešiem, tajā skaitā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešiem. Augstākās tiesas priekšsēdētājs 2015. gada 5. martā atteicis disciplinārlietas ierosināšanu.

6.2. Pieteikums Satversmes tiesā ir iesniegts 2015. gada 7. septembrī. Iesniegums Augstākās tiesas priekšsēdētājam par disciplinārlietas ierosināšanu pret Administratīvo tiesu tiesnešiem nav uzskatāms par vispārējo tiesību aizsardzības līdzekli Satversmes tiesas likuma izpratnē. Pieteikumā nav sniegti argumenti par to, ka Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtajā daļā noteiktais sešu mēnešu termiņš pieteikuma iesniegšanai Satversmes tiesā šajā lietā būtu nosakāms nevis no (datums), bet no cita datuma.

Tādējādi Pieteikuma iesniedzējs nav ievērojis Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtajā daļā noteikto termiņu pieteikuma iesniegšanai.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 3. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 155/2015).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 3. kolēģijas priekšsēdētājs  K. Balodis


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2015_155