Kolēģijas 2015. gada 18. maija lēmums (pieteikums Nr. 61/2015)

18.05.2015.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2015. gada 18. maijā 

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneses Kristīne Krūma un Sanita Osipova,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 61/2015),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 8. panta pirmo daļu (turpmāk – apstrīdētā norma) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pantam un 105. panta ceturtajam teikumam un spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.

2. Apstrīdētā norma nosaka: „Ja komercsabiedrība, kura nonākusi finansiālās grūtībās, saskaņā ar komercdarbības atbalstu regulējošiem normatīvajiem aktiem saņem atbalstu, tad no komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīža līdz atbalsta sniegšanas beigām, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā vai nacionālajā normatīvajā aktā par atbalsta piešķiršanu noteikto un neatkarīgi no komercsabiedrības spēkā esošajām juridiskajām saistībām komercsabiedrībai ir aizliegts pildīt pakārtotās saistības (tai skaitā aizliegts atmaksāt aizdevumu, aprēķināt, uzkrāt vai izmaksāt par šādu aizdevumu procentus vai citu atlīdzību) neatkarīgi no pakārtoto saistību nodibināšanas brīža.”

 3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu Satversmes tiesa izskata lietas par likuma atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu persona pieteikumu Satversmes tiesā var iesniegt tikai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā.

Pieteikumā norādīts, ka Pieteikuma iesniedzēja ir īpašniece akciju sabiedrības [..] obligācijām. Saskaņā ar obligāciju emisijas noteikumiem Pieteikuma iesniedzējai esot bijušas tiesības divas reizes gadā (datumi) saņemt procentu maksājumu. Tomēr, pamatojoties uz apstrīdēto normu, kopš (datums) par Pieteikuma iesniedzējai piederošajām obligācijām akciju sabiedrība [..] vairs neaprēķina un neizmaksā procentus. Tādējādi apstrīdētā norma Pieteikuma iesniedzējai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas un Pieteikuma iesniedzēja pieteikumā ir norādījusi uz savu Satversmē noteikto pamattiesību iespējamo aizskārumu.

Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu, ievērojot konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.

5. Konstitucionālajai sūdzībai jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2pantā noteiktajām prasībām.

5.1. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.2panta otro daļu pieteikumu var iesniegt tikai tad, ja ir izmantotas visas iespējas aizstāvēt aizskartās pamattiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem vai arī tādu nav.

No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējai nav iespēju aizstāvēt savas aizskartās pamattiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

5.2. Satversmes tiesas likuma 19.panta ceturtās daļas otrais teikums noteic, ka pieteikumu Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā no pamattiesību aizskāruma brīža.

Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētā norma attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēju esot pirmo reizi piemērota (datums), kad viņai netika izmaksāti un aprēķināti ienākumi no obligācijām.

Apstrīdētā norma tika pieņemta 2014. gada 19. jūnijā un stājās spēkā 2014. gada 1. jūlijā. Apstrīdētā norma attiecas uz Pieteikuma iesniedzēju no tās spēkā stāšanās dienas. Proti, jau no (datums) akciju sabiedrība [..] neaprēķina, neuzkrāj un neizmaksā procentus par Pieteikuma iesniedzējai piederošajām obligācijām. Tā kā pamattiesību ierobežojums izriet tieši no apstrīdētās normas, konkrētajā gadījumā termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai ir skaitāms no apstrīdētās normas spēkā stāšanās datuma – 2014. gada 1. jūlija (sk., piemēram, Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2014. gada 4. decembra lēmumu par lietas Nr. 2014-36-01 ierosināšanu un Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2015. gada 16. janvāra lēmumu par lietas Nr. 2015-02-01 ierosināšanu).

Pieteikums Satversmes tiesā saņemts 2015. gada 24. aprīlī. Tādējādi Satversmes tiesas likumā noteiktais sešu mēnešu termiņš nav ievērots.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta ceturtās daļas otrā teikuma prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija 

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 61/2015).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētājs  A. Laviņš


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2015_61