Satversmes tiesas delegācija divpusējās vizītes ietvaros apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

15.02.2023.

Satversmes tiesas tiesneši un Administrācijas pārstāvji 13. un 14. februārī Luksemburgā piedalījās vairākās darba sanāksmēs ar Eiropas Savienības Tiesas vadību, kā arī iepazinās ar Tiesas un Vispārējās tiesas darbības nodrošināšanas specifiskiem jautājumiem.

Pirmajā darba sesijā 13. februārī Satversmes tiesas tiesneši ar Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāju Kūnu Lēnartsu, viņa vietnieku Larsu Beju Larsenu, pirmās palātas priekšsēdētāju Aleksandru Arabadžijevu un ģenerāladvokāti Lailu Medinu diskutēja par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu konstitucionālajās tiesās. Darba sesijas ievadā Satversmes tiesas priekšsēdētājs pauda gandarījumu par arvien ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienības Tiesu dažādos formātos un uzsvēra abu tiesu prioritāti kļūt arvien atvērtākām sabiedrībai, dialoga ietvaros tuvinot tiesiskumu ikvienam Eiropas cilvēkam. Diskusijas dalībnieki, pārrunājot prejudiciālā nolēmuma tiesvedības aktuālos izaicinājumus, citstarp uzsvēra arī dalībvalstu plašo rīcības brīvību, izvēloties pasākumus savas konstitucionālās identitātes aizsardzībai.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 68. pantam līdz ar līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai ratifikāciju Eiropas Savienības tiesības ir neatņemama Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļa. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka, noskaidrojot nacionālo normatīvo aktu saturu un piemērojot tos, ir jāņem vērā demokrātiju stiprinošie Eiropas Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātā to interpretācija. Tiesu dialogs Eiropas tiesiskajā telpā un starptautiskā sadarbība aptver Satversmes tiesas dialogu citstarp ar Eiropas Savienības Tiesu. Tas ļauj dalīties pieredzē, uzkrāt jaunas zināšanas, izvērst konstruktīvas diskusijas un apmainīties viedokļiem par konstitucionālo tiesību aktualitātēm un tiesību problēmjautājumiem ne tikai nacionālā, bet arī Eiropas un globālā līmenī.

Vizītes darba kārtības turpinājumā notika apaļā galda sanāksme ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnešiem. Tās ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina sniedza priekšlasījumu par Eiropas Savienības tiesību aktu pārākumu un nacionālās identitātes aizsardzību. Iepazīstinot klātesošos ar nesen pieņemto spriedumu lietā par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām, viņa vērsa uzmanību uz konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas efektīva dialoga nozīmīgumu, ko īpaši apliecinājusi tiesu sadarbība prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā minētajā lietā.

Trešajā darba sanāksmē notika Satversmes tiesas tiesnešu diskusija ar Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieku Savvas Papasavu un Vispārējās tiesas tiesnešiem Ingu Reini un Pēteri Zilgalvi. Tās ietvaros klātesošie pārrunāja kompetences pārdali starp Tiesu un Vispārējo tiesu, judikatūras aktualitātes enerģētikas, vides aizsardzības un valsts atbalsta jomā, kā arī ar digitalizāciju saistītus jautājumus.

Programmas turpinājumā Satversmes tiesas delegācija tika iepazīstināta ar Eiropas Savienības Tiesas Pētniecības un dokumentācijas direkcijas darbu un izmantotajām pētniecības metodēm.

14. februārī Satversmes tiesas pārstāvjiem bija iespēja klātienē vērot Tiesas virspalātas sēdi lietā C-560/20 Landeshauptmann von Wien. Lietā tika skatīts jautājums par to, vai tāda bēgļa vecāki (trešās valsts valstspiederīgie), kurš kā nepilngadīgais bez pavadības ir iesniedzis patvēruma pieteikumu un kuram vēl kā nepilngadīgajam ir piešķirts patvērums, joprojām var atsaukties uz tiesībām par ģimenes atkalapvienošanos, ja šis bēglis pēc patvēruma piešķiršanas, bet laikā, kad notiek procedūra uzturēšanās atļaujas piešķiršanai viņa vecākiem, ir kļuvis pilngadīgs.

Vizītes ietvaros pēc Satversmes tiesas delegācijas lūguma tā tika iepazīstināta ar Eiropas Savienības Tiesas lietojumprogrammu e‑Curia, lai smeltos pieredzi attiecībā uz Satversmes tiesas pievienošanos vienotajai e-lietas arhitektūrai. Tāpat arī Tulkošanas dienesta Latviešu valodas nodaļas vadītāja sniedza prezentāciju par daudzvalodību Eiropas Savienības Tiesā, savukārt pēc tam delegācija apmeklēja Eiropas Savienības Tiesas bibliotēku, kurā iepazinās ar plašajām tās krājuma izmantošanas iespējām.

Foto: Eiropas Savienības Tiesa.