Satversmes tiesa organizē vebināru par tiesībām uz taisnīgu tiesu

14.07.2020.

Ceturtdien, 9. jūlijā, Satversmes tiesa pirmo reizi tās vēsturē organizēja vebināru par tēmu “Satversmes 92. pantā ietverto tiesību aizsardzība Satversmes tiesā”. Vebinārs simboliski atklāja aprīlī klajā nākušo Satversmes tiesas grāmatžurnālu “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra”.

Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa skaidroja, kā radās ideja apkopot Satversmes tiesas judikatūru par pamattiesībām, veidot grāmatžurnālu un piedāvāt tā prezentāciju vebināra formātā. Ineta Ziemele uzsvēra, ka juristiem arī Covid-19 infekcijas izplatības laikā ir svarīga savstarpēja komunikācija par tiesību jautājumiem, turklāt saziņa ļauj apmainīties ar idejām un iedvesmoties vienam no otra.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš iepazīstināja vebināra dalībniekus ar Satversmes tiesas aktuālākajiem nolēmumiem par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Savā priekšlasījumā tiesnesis uzsvēra metodoloģijas, kādā Satversmes tiesa izvērtē tiesību normas atbilstību Satversmes 92. pantam, nozīmi un dažādību, kā arī vērsa uzmanību uz vairākām būtiskām tiesas atziņām par tiesību uz taisnīgu tiesu saturu. Runājot par lietām, kas saistītas ar pieeju “tiesai” šā termina institucionālā izpratnē, Aldis Laviņš norādīja uz vairākām spriedumā lietā Nr. 2016-06-01 par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam anulēšanas kārtību ietvertajām atziņām. Savukārt saistībā ar procesuālo garantiju nodrošināšanu tiesnesis izcēla spriedumā lietā Nr. 2019-15-01 ietvertos secinājumus. Priekšlasījuma noslēgumā tiesnesis pievērsās arī vairākiem ar tiesībām uz taisnīgu tiesu saistītiem piemēriem no Satversmes tiesas kolēģiju prakses.

Padziļinātu apskatu par Satversmes 92. panta piemērošanas metodoloģiju Satversmes tiesā sniedza Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova. Viņa atgādināja, ka ikvienā Satversmes tiesas spriedumā tiesa izmanto noteiktu pieeju, lai noskaidrotu, vai apstrīdēta norma atbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Elīna Podzorova uzsvēra, ka Satversmes 92. pants satura ziņā būtiski atšķiras no citām Satversmes pamattiesību daļā ietvertajām normām, tādēļ tiesību uz taisnīgu tiesu gadījumā pastāv vairākas atšķirīgas apstrīdētās normas satversmības pārbaudes metodes. Priekšlasījumā viņa norādīja uz vairākām tipiskākajām lietu par tiesībām uz taisnīgu tiesu kategorijām un soli pa solim skaidroja katrā lietu kategorijā piemērojamās satversmības pārbaudes metodes.

Pēc priekšlasījumiem notika vebināra dalībnieku diskusija, ko vadīja Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Noslēdzot vebināru, Ineta Ziemele vēlreiz uzsvēra publicētā grāmatžurnāla augsto pievienoto vērtību tiesību uz taisnīgu tiesu kodola un tā plašāka satura atklāšanā. Vienlaikus viņa atzina, ka darbs pie minētās tiesību normas satura atklāšanas nebeidzas. Viņa norādīja, ka, mainoties tiesiskajām attiecībām, mainās un pilnveidojas arī tiesā izmantojamā metodoloģija.

Vebinārā piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieki: tiesneši, prokurori, tiesību zinātnieki, Saeimas Juridiskā biroja, Tieslietu ministrijas un citu valsts institūciju pārstāvji, mācībspēki, kā arī advokāti. Vebināra dalībniekiem tiks nodrošināta iespēja saņemt grāmatžurnāla eksemplāru no Satversmes tiesas.

Video no vebināra pieejams šeit:

Satversmes tiesas tiesneša Alda Laviņa prezentācija ir pieejama šeit. 

Satversmes tiesas padomnieces Elīnas Podzorovas prezentācija ir pieejama šeit.

Satversmes tiesas vebinārs “Satversmes 92. pantā ietverto tiesību aizsardzība Satversmes tiesā”. No kreisās: I. Ziemele, A. Laviņš, E. Podzorova, A. Spale. Foto: Satversmes tiesa.

Foto no pasākuma pieejami šeit.

Par grāmatžurnālu

Pirmais Satversmes tiesas grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra” klajā nāca šā gada 9. aprīlī. Šis ir pilnīgākais un apjomīgākais Latvijā publicētais izdevums, kas veltīts tiesību uz taisnīgu tiesu saturam. Tajā ietverts pārskatāms un loģiski sakārtots Satversmes 92. pantā ietverto principu un tiesību katalogs.

Pirmo publikāciju sērijas izdevumu sagatavoja Satversmes tiesas padomnieki Alla Spale, Elīna Podzorova, Gatis Bārdiņš, Sandijs Statkus, Kristaps Tamužs, Uldis Krastiņš, kā arī Administratīvās rajona tiesas tiesnese Līga Biksiniece-Martinova, kura Satversmes tiesas īstenotā tiesu dialoga ietvaros 2019. gada pirmajā pusē pildīja Satversmes tiesas padomnieka pienākumus.

Grāmatžurnāls izdots valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” apgādā. Tas ir nopērkams aģentūras grāmatnīcā https://tnagramatas.tna.lv/.