Satversmes tiesā noslēdzies Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un darbinieku pieredzes apmaiņas projekts

11.11.2019.

No 4. līdz 10. novembrim Satversmes tiesa uzņēma četrus Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova) Konstitucionālās tiesas tiesnešus projekta “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Projekta laikā tiesneši Dominika Manole (Domnica MANOLE), Nikolajs Roška (Nicolae ROȘCA), Ļuba  Šova (Liuba ȘOVA) un Sergejs Curkans (Serghei ȚURCAN) ieguva zināšanas par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, par Satversmes tiesas kompetenci un darba organizāciju, pārrunāja aktuālus konstitucionālo tiesību jautājumus ar Satversmes tiesas tiesnešiem un padomniekiem, kā arī iepazina metodoloģiju, kuru Satversmes tiesa izmanto, lai izvērtētu tiesību normu konstitucionalitāti.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele par projekta īstenošanu: “Šāds pieredzes apmaiņas process starptautiskā līmenī ir vērtīgs tiesiskuma veicināšanas instruments. Ir gandarījums, ka Satversmes tiesa vairāk nekā 20 gadu laikā, īstenojot konstitucionālo kontroli Latvijā, ir uzkrājusi tik bagātu pieredzi un zināšanas, kas var kalpot par atbalstu citas valsts tiesiskās kultūras stiprināšanā.”

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele kopā ar Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Foto: Satversmes tiesa.

Vizītes sākumā viesiem tika sniegts ieskats Satversmes tiesas vēsturē, kompetencē un darba organizācijā. Tiesneši tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli, kura skaidroja Satversmes tiesas lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Konstitucionālās tiesas tiesneši ar Satversmes tiesas tiesnešiem Gunāru Kusiņu, Artūru Kuču un tiesas padomniekiem diskutēja par aktuāliem jautājumiem abu valstu konstitucionālo tiesu darbā.

Turpmākās trīs dienas tika veltītas teorētisko zināšanu apgūšanai. Tiesneši noklausījās Satversmes tiesas padomnieku lekciju par Satversmes tiesas procesu un guva priekšstatu par tiesnešu un tiesas darbinieku pienākumiem katras procesuālās stadijas ietvaros. Kolēģi no Moldovas arī uzzināja par Satversmes tiesas izmantoto personas pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģiju. Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale viesiem nolasīja lekciju par Satversmes tiesas sprieduma spēku un spēkā stāšanos, uzsverot, ka spriedums ir galīgs un nepārsūdzams, savukārt tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir vispārsaistoša.

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale ar Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem vienā no lekcijām. Foto: Satversmes tiesa.

Atlikušajās projekta dienās Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši nostiprināja iegūtās zināšanas praktiskajās nodarbībās. Viņiem bija iespēja analizēt Satversmes tiesas nolēmumus, īpašu uzmanību pievēršot tiesas nolēmumos pielietotajai metodoloģijai, kā arī pamattiesību normu satura atklāšanai un interpretācijai kopsakarā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām. Tāpat tiesneši uzzināja par tiesību avotiem, kurus savu nolēmumu argumentācijā izmanto Satversmes tiesa. Viesiem tika sniegta informācija arī par Satversmes tiesas un citu Latvijas tiesu dialogu, kā arī par tiesas pieteikuma institūtu.

Projekta noslēgumā notika apaļā galda diskusija, kurā piedalījās visi projekta dalībnieki, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Jānis Neimanis. Puses apmainījās ar viedokļiem par ieguvumiem no īstenotās sadarbības, Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši arī izteica vēlmi turpināt uzsākto sadarbību.

Apmācības organizēja un vadīja Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, lekcijas lasīja arī tiesas padomnieki Elīna Podzorova un Uldis Krastiņš.

Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs, projektā iesaistītie Satversmes tiesas darbinieki kopā ar Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Foto: Satversmes tiesa.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2019. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”. Jau ziņots, ka projekta ietvaros no šā gada 19. līdz 25. oktobrim Satversmes tiesu apmeklēja arī četras Moldovas Konstitucionālās tiesas juristes. Projekta īstenošanā līdzdarbojās arī Moldovas vēstniecība Latvijā.

Foto no pieredzes apmaiņas vizītes pieejamas šeit.