Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Moldovas Konstitucionālās tiesas juristes

25.10.2019.

No 19. līdz 25. oktobrim Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas vizītē viesojās četras Moldovas Republikas (turpmāk – Moldova) Konstitucionālās tiesas juristes. Intensīvas programmas ietvaros juristēm tika nodrošināta iespēja iepazīt Satversmes tiesas darbu un padziļināti izzināt konstitucionālās sūdzības modeli Latvijā, kā arī apgūt dažādas metodoloģijas, ko Satversmes tiesa izmanto, lai pārbaudītu apstrīdēto tiesību normu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ar Moldovas Republikas Konstitucionālās tiesas juristēm. Foto: Satversmes tiesa.

Pieredzes apmaiņas pirmajā dienā juristes uzzināja Satversmes tiesas vēsturi un Satversmes tiesas kompetenci. Otrajā dienā bija lekcija par Satversmes tiesas procesu, kurā tika sniegts detalizēts skatījums, kā norit darbs tiesā no pieteikuma saņemšanas līdz nolēmuma nosūtīšanai publicēšanai Latvijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Dienas noslēgumā juristes kopā ar Satversmes tiesas padomniekiem un tiesnešu palīgiem diskutēja par konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā un Moldovā.

Pieredzes apmaiņas trešā diena sākās ar lekciju par personas tiesībām vērsties ar konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā.  Lekcijas ietvaros tika akcentēta šī tiesību institūta būtiskā loma personas pamattiesību aizsardzībā Latvijā. Pēc tam sekoja praktiskais darbs, kurā juristes analizēja dažādus piemērus un vērtēja cilvēka pamattiesību ierobežojumus atbilstoši Satversmes tiesas judikatūrā nostiprinātajai metodoloģijai.

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale un Moldovas Republikas Konstitucionālās tiesas juristes apmācību procesā. Foto: Satversmes tiesa.

Ceturtajā dienā juristes guva zināšanas par Latvijas tiesību avotiem, kā arī par Latvijas Republikas Satversmes normu interpretāciju – it īpaši kopsakarā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām. Dienas noslēgumā juristēm tika sniegts ieskats Latvijas tiesu sistēmā, kā arī skaidrots, kā Satversmes tiesa veido dialogu ar citām Latvijas tiesām.

Noslēguma dienā juristes noklausījās lekciju par Satversmes tiesas nolēmumu sagatavošanu. Pieredzes apmaiņa noslēdzās ar veikto uzdevumu analīzi un viedokļu apmaiņu par abu pušu ieguvumiem no īstenotās sadarbības.

Apmācības organizē un vada Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale, lekcijas lasa arī tiesas padomnieki Kristaps Tamužs un Elīna Podzorova.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu atbilstoši Latvijas Attīstības sadarbības politikas plānam 2019. gadā un šā plāna sadaļai “Latvijas ekspertīzes nodošana partnervalstīm”.

Minētā projekta ietvaros šā gada novembrī plānots īstenot vēl vienu pieredzes apmaiņas vizīti, kurā Satversmes tiesu apmeklēs četri Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši. Projekta īstenošanā iesaistās arī Moldovas vēstniecība Latvijā.

Foto no projekta norises pieejamas šeit.

Satversmes tiesas darbinieki, kas iesaistīti projektā, un Moldovas Republikas Konstitucionālās tiesas juristes projekta noslēguma dienā. Foto: Satversmes tiesa.