Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas nosaka visu apstādījumu aizsardzību un sabiedrisko vērtību Jūrmalas pilsētas teritorijā

26.01.2024.

Satversmes tiesa 2024. gada 24. janvārī pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2023-36-03 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 22. novembra saistošo noteikumu Nr. 46 “Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētā norma noteica, ka visi apstādījumi Jūrmalas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošas zemes ir aizsargājami pilsētas apstādījumi un tiem ir sabiedriska vērtība. Pieteikuma iesniedzējs uzskatīja, ka šī norma pārsniedza pašvaldībai piešķirtās pilnvaras un bija pamatā viņa tiesību uz īpašumu ierobežojumam, ko radīja Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisijas atteikumi izsniegt viņam noteiktu koku ciršanas atļaujas.

Satversmes tiesa secināja, ka Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi tikai konkretizē Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 12. un 13. punktā noteikto atļaujas izsniegšanas administratīvo procesu. Savukārt apstrīdētā norma tikai definē koku vērtību, neatceļot pašvaldības pienākumu vērtēt konkrētos apstākļus un atbilstoši minēto Ministru kabineta noteikumu 13. punktā noteiktajiem kritērijiem pamatot, kāpēc tā privātīpašniekam atļauj vai atsaka atļauju nocirst koku. Proti, apstrīdētā norma nerada tādas jaunas tiesiskas sekas, kuras pašvaldība drīkstētu piemērot attiecībā uz personu, kas iesniegusi lūgumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu. Arī no lietas materiāliem izriet tas, ka Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisija bija vērtējusi koku atbilstību minēto Ministru kabineta noteikumu 13. punktā noteiktajiem kritērijiem un tiem atbilstošām Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos nostiprinātajām koku kategorijām un nebija šos kritērijus paplašinājusi uz apstrīdētās normas pamata.

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma nerada pieteikuma iesniedzējam Satversmes 105. pantā ietverto tiesību uz īpašumu aizskārumu, tādējādi tiesvedības turpināšana lietā nav iespējama un tiesvedība ir izbeidzama.

Lēmums par izbeigšanu.

Saistītā lieta: 2023-36-03