Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normām, kas paredz ierobežojumus zāļu reklāmai

03.03.2023.

Satversmes tiesa 2023. gada 2. marta rīcības sēdē pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešajai daļai”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkts paredz: sabiedrībai paredzētajā zāļu reklāmā aizliegts iekļaut informāciju, kas rosina iegādāties zāles, pamatojot zāļu iegādes nepieciešamību ar zāļu cenu, izsludinot īpašu izpārdošanu vai sniedzot paziņojumu, ka zāles tiek pārdotas komplektā ar citām zālēm (tajā skaitā par pazeminātu cenu) vai precēm.

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 100. pants: “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.”

Satversmes 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 288. panta trešā daļa: “Direktīvas tām dalībvalstīm, kurām tās adresētas, uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes.”

Lietas fakti

Lieta tika ierosināta pēc SIA “EUROAPTIEKA” (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Pieteikumā Satversmes tiesai tika norādīts, ka ar apstrīdēto normu Pieteikuma iesniedzējai ir nesamērīgi ierobežotas Satversmes 100. pantā ietvertās tiesības uz vārda brīvību un Satversmes 105. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu. Tāpat, pieņemot apstrīdēto normu, neesot vērtēta tās saderība ar Direktīvu 2001/83/EK. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilstot arī LESD 288. panta trešajai daļai, ar kuru Eiropas Savienības dalībvalstīm uzlikts pienākums ieviest savā tiesību sistēmā Eiropas Savienības direktīvas.

Satversmes tiesa 2020. gada 6. oktobrī lietā Nr. 2020-02-0306 pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Eiropas Savienības Tiesa 2022. gada 22. decembrī pasludināja spriedumu lietā C‑530/20 “EUROAPTIEKA”, atbildot uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem.

Satversmes tiesā 2023. gada 22. februārī saņemts Pieteikuma iesniedzējas lūgums, ar kuru tā atsauc savu pieteikumu un lūdz Satversmes tiesu izbeigt tiesvedību lietā.

Tiesas secinājumi

Satversmes tiesa ņēma vērā dispozivitātes principu un to, ka ir saņemts Pieteikuma iesniedzējas lūgums par tiesvedības izbeigšanu. Tāpat ņemts vērā, ka no lietā esošajiem materiāliem neizriet, ka apstrīdētā norma skartu būtiskas sabiedrības intereses.

Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa secināja, ka lietā ir pamats izbeigt tiesveidību.

  • Satversmes tiesa nolēma:

izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta trešajai daļai”.

Lēmums nav pārsūdzams.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2020-02-0306