Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par maksātnespējas procesa administratoru sertifikātu darbības izbeigšanu

03.05.2017.

2017. gada 3. maijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016-20-01 “Par Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Maksātnespējas likuma 17. panta 3.1 daļa: “Lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pieņem, ja pēdējo divu administratora sertifikāta darbības gadu laikā Maksātnespējas administrācija divas reizes ir atzinusi normatīvo aktu pārkāpumus administratora darbībā.”

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 106. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Janas Ruģeles, Rudītes Klikučas, Aloiza Stepēna, Ivitas Baumanes un Jeļenas Dadukinas pieteikumiem. Pieteikumu iesniedzēji ir sertificēti maksātnespējas procesa administratori, kuru sertifikātu darbība, pamatojoties uz apstrīdēto normu, varēja tikt izbeigta. Pēc pieteikumu iesniedzēju ieskata, apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo viņu tiesības saglabāt izvēlēto nodarbošanos.

Tiesas secinājumi un lēmums

2017. gada 6. janvārī ir stājies spēkā likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, ar kuru citstarp no Maksātnespējas likuma izslēgts 17. pants.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punktu tiesvedību lietā var izbeigt līdz sprieduma pasludināšanai ar Satversmes tiesas lēmumu, ja apstrīdētā tiesību norma ir zaudējusi spēku. Vērtējot, vai ir pamats izbeigt tiesvedību lietā, Satversmes tiesa noskaidroja: 1) vai apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku un 2) vai nepastāv apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt. [5]

Satversmes tiesa secināja, ka pašlaik spēkā esošajās Maksātnespējas likuma normās nav ietverts tāds pamats administratora sertifikāta darbības izbeigšanai un administratora atcelšanai no amata, kāds bija ietverts apstrīdētajā normā. Tiesiskais regulējums par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu un administratora atcelšanu no amata ir mainījies pēc būtības. Līdz ar to apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku. [6]

Noskaidrojot, vai nepastāv apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt, Satversmes tiesa vērtēja, vai tas, ka apstrīdētā norma zaudējusi spēku, ir pietiekams pamats uzskatīt, ka ir novērsts personas pamattiesību aizskārums, kas radies apstrīdētās normas dēļ. [7]

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma nav aizskārusi pieteikumu iesniedzēju pamattiesības, jo administratīvās lietas par viņiem izsniegto administratora sertifikātu darbību izbeigšanu ir izbeigtas. Proti, pieteikumu iesniedzējiem joprojām ir spēkā esoši administratora sertifikāti. Tādējādi izskatāmajā lietā nepastāv apstākļi, kas prasītu tiesvedību turpināt, un Satversmes tiesa nolēma tiesvedību izbeigt. [7]

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā:
https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2016/10/2016-20-01_Lemums_izbeigsana.pdf


Relīze PDF formātā: 2016-20-01_PR_par_izbeigšanu

Saistītā lieta: 2016-20-01