Satversmes tiesā ierosināta lieta par normu, kas noteica elektroenerģijas sistēmas operatora tiesības pārrēķināt elektroenerģijas apjomu mēraparāta darbības iejaukšanās gadījumā

29.02.2024.

Satversmes tiesā pēc Rīgas pilsētas tiesas pieteikuma ierosināta lieta “Par Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 113. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta piektajai daļai”.

Apstrīdētā norma noteica, ka sistēmas operators, kas konstatējis elektroenerģijas lietotāja iejaukšanos komercuzskaites mēraparāta darbībā, ir tiesīgs pārrēķināt elektroenerģijas apjomu par laikposmu līdz vienam gadam pēc pievienojuma maksimālās caurlaides spējas diennakts 24 stundu periodā neatkarīgi no iepriekšējo pārbaužu rezultātiem.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka Ministru kabinets ar apstrīdēto normu pārkāpis Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pilnvarojumu un minētā norma tādējādi neatbilst Elektroenerģijas tirgus likuma 32. panta piektajai daļai un Satversmes 64. pantam. Vienlaikus, pieteikuma iesniedzējas ieskatā, apstrīdētā norma nesamērīgi ierobežo Satversmes 105. pantā garantētās tiesības uz īpašumu.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinetu – līdz 2024. gada 29. aprīlim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada 29. jūlijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par ierosināšanu.

Saistītā lieta: 2024-03-03