Satversmes tiesā ierosināta lieta par normu, kas neparedz aizstāvim tiesības parakstīt sūdzību tiesai administratīvā pārkāpuma lietā

15.11.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta “Par Administratīvās atbildības likuma 185. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta ceturtajam teikumam”.

Apstrīdētā norma noteic, ka tiesai adresētu sūdzību par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paraksta iesniedzējs. Ja sūdzību iesniedzēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu iesniegt sūdzību.

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka pieteikuma iesniedzējs ir saukts pie administratīvās atbildības un juridiskās palīdzības sniegšanai pilnvarojis aizstāvi. Aizstāvis esot pieteikuma iesniedzēja vārdā parakstījis un iesniedzis tiesai sūdzību par iestādes lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, taču tiesa piemērojusi apstrīdēto normu un atteikusies to pieņemt. Apstrīdētā norma neparedzot aizstāvim tiesības parakstīt sūdzību. Tādējādi esot aizskartas pieteikuma iesniedzēja Satversmes 92. panta ceturtajā teikumā ietvertās tiesības uz advokāta palīdzību.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2024. gada 15. janvārim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada 15. aprīlis.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu.

Saistītā lieta: 2023-42-01