Satversmes tiesa ierosina lietu par māju pārvaldnieku kvalifikācijas prasībām

19.08.2009.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 106. pants cita starp noteic tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Apstrīdētā likuma norma noteic kvalifikācijas prasības, kas izvirzāmas dzīvojamo māju pārvaldniekiem, proti, pārvaldniekam jābūt ieguvušam dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu.

Lieta ir ierosināta pēc Vitolda Peipiņa konstitucionālās sūdzības, kurā norādīts, ka valsts, noteicot minētās kvalifikācijas prasības, nesamērīgi iejaucoties uzņēmējdarbībā. Mācību iestādes māju pārvaldnieka mācību kursus esot sākušas realizēt tikai pēdējos trīs gados, bet šobrīd esošie pārvaldnieki zināšanas ieguvuši pašmācības ceļā. Izvēle par labu izglītotam vai pieredzējušam pārvaldniekam jāizdara mājas īpašniekam. Turklāt, kā norāda pieteikuma iesniedzējs, viņš pats pasniedz mācību priekšmetus nekustamā īpašuma uzņēmējdarbībā, bet, tā kā pieteikuma iesniedzējam nav formāla izglītības dokumenta par māju pārvaldnieka kvalifikācijas iegūšanu, viņš pēc likumā noteiktā laika nevarēšot nodarboties ar māju pārvaldīšanu. Tādā veidā tiekot ierobežotas viņa tiesības izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 21. septembrim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 19. novembris.


Relīze PDF formātā: 2009-74-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-74-01