Pirmo reizi ar Satversmes tiesas svinīgo sēdi tiek atklāts jaunais tiesas darba gads

11.01.2019.

Trešdien, 9. janvārī, pirmo reizi notika Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru simboliski, klātesot vairākām Latvijas augstākajām amatpersonām, tika noslēgts aizgājušais un aizsākts jaunais Satversmes tiesas darba gads. Svinīgo sēdi atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kura sniedza ziņojumu par konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā 2018. gadā. Pēc tam sekoja priekšlasījums par demokrātiju un tiesiskumu Latvijā, ko sniedza Satversmes tiesas aicinātā goda viešņa – Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete.

Ineta Ziemele ziņojuma sākumā vērsa uzmanību uz Satversmes tiesas lomu un Satversmes tiesas svinīgās sēdes nozīmi Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā, ieejot otrajā Latvijas valstiskuma gadu simtā. Ziņojumā viņa pievērsās vairākām būtiskām tēmām. Ineta Ziemele runāja par ilgtspējīgu sabiedrības un valsts attīstību, akcentēja valsts varas atzaru cieņpilna dialoga nepieciešamību, informēja par pērn Satversmes tiesā izskatītajām lietām un izcēla vairākas svarīgas tiesas atziņas. Ineta Ziemele uzsvēra, ka Satversmes tiesas sniegtā informācija ir vispārsvarīga, jo tieši tiesā lemtais veido daļu no tiesībām Latvijā, uz kuru pamata risināsies sociālie procesi nākotnē.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz ziņojumu Satversmes tiesas svinīgajā sēdē. Foto: Toms Norde.

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete uzrunāja klātesošos, sniedzot priekšlasījumu par demokrātisko situāciju Latvijā. Viņa teica, ka šī situācija vistiešāk atspoguļo arī tiesiskuma stāvokli valstī. Sandra Kalniete uzsvēra, ka Satversmes tiesai ir ļoti atbildīgs uzdevums, jo, sargājot Latvijas Republikas Satversmi, tiesa sargā arī valsts politisko sistēmu un demokrātiju. Uzrunājot klātesošos, viņa caurskatīja vairākus notikumus, kas raksturo un ietekmē demokrātijas un tiesiskuma attīstību Latvijā. Viņa pieskārās arī mūsdienu tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, kas jārisina, lai tie globāli nekļūtu par apdraudējumu demokrātiskai iekārtai. Uzrunas noslēgumā Sandra Kalniete teica, ka Latvijai savā izaugsmē uz priekšu būtu jāvirzās, sekojot Ziemeļvalstu piemēram, un vēlēja, lai otrajā Latvijas gadsimtā Latvijas tautas izvēles būtu gudras, izsvērtas un tālredzīgas.

Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete sniedz priekšlasījumu Satversmes tiesas svinīgajā sēdē. Foto: Toms Norde.

Pēc svinīgās sēdes tika rīkota preses konference, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda informēja par Satversmes tiesas darbu 2018. gadā un atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

Preses konference pēc Satversmes tiesas svinīgās sēdes. Foto: Toms Norde.

Ineta Ziemele informēja par iesniegto pieteikumu un izskatīto lietu statistiku, uzsverot, ka pērn paveiktais darbs tāpat kā iepriekšējos gados salīdzināms ar zinātnisku grāmatu, kuras apmērs ir mērāms vairāk nekā 500 lappusēs. Skatoties uz pērnā gada tiesas darba tendencēm, viņa sacīja, ka tiesiskā situācija kopumā kļūst sarežģītāka, jo arvien grūtāk ir atrast un noturēt līdzsvaru starp dažādajām cilvēku interesēm. Ineta Ziemele savā runā akcentēja arī trīs juridiski sarežģītas lietas, kuras pērn skatījusi Satversmes tiesa (Nr. 2017-25-01, Nr. 2017-18-01 un Nr.2017-23-01).

Sanita Osipova turpināja sniegt ieskatu Satversmes tiesā izskatītajās lietās (lieta Nr. 2017-12-01, lieta Nr. 2017-17-01) un to nolēmumos paustajās atziņās. Viņa uzsvēra, ka arī 2018. gadu līdzīgi kā iepriekšējos gadus Satversmes tiesa aizvadījusi, lielākoties vērtējot apstrīdēto normu atbilstību Satversmē nostiprinātājām personas tiesībām uz īpašumu, vienlīdzību un taisnīgu tiesu.

Savukārt Ketija Strazda vērsa klātesošo uzmanību uz Satversmes tiesas komunikācijas aktivitātēm, ko tiesa īstenojusi, veidojot dialogu nacionālā, Eiropas un starptautiskā līmenī. Papildus tam viņa informēja arī par Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku aktīvo dalību vairākos projektos skolu jaunatnes izglītošanas un sabiedriskās domas veicināšanas nolūkos. Daļa no šiem projektiem bija iekļauti arī Satversmes tiesas pasākumu plānā, godinot Latvijas simtgadi.

Satversmes tiesas svinīgās sēdes video ieraksts pieejams šeit:

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles ziņojums Satversmes tiesas svinīgajā sēdē pieejams šeit.

Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes priekšlasījums Satversmes tiesas svinīgajā sēdē pieejams šeit.

Foto no svinīgās sēdēs pieejamas šeit.

Preses konferences video ieraksts pieejams šeit:

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2018. gadā būs pieejams arī angļu valodā.