Par informatīvajā telpā izskanējušo ziņu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2017-11-03 par piemaksām pedagogiem

20.03.2018.

Pirmdien, 19. martā, Latvijas Radio raidījumā “Pusdiena” izskanēja sižets attiecībā uz piemaksām pedagogiem par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi. Vēlāk šis pats sižets audiāli un tekstuāli tika publicēts Latvijas sabiedrisko mediju portālā ar nosaukumu “Pēc Satversmes tiesas sprieduma pedagogi baidās palikt vispār bez piemaksām”[1]. Minētais sižets izskanēja arī vairākos Latvijas Radio ziņu raidījumos un dienas notikumu apskatā. Satversmes tiesa norāda, ka šajā sižetā un tā tekstuālajā publikācijā ir neprecīzi atspoguļota Satversmes tiesas sniegtā informācija par spriedumu lietā Nr. 2017-11-03.

Saskatot iespējamību, ka Latvijas Radio sižetā ietvertais Satversmes tiesas sniegtās informācijas atspoguļojums sabiedrībai var veidot kļūdainu izpratni par Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr. 2017-11-03 atzīto, Satversmes tiesa vērš uzmanību uz spriedumā ietvertajiem secinājumiem:

Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta noteikumu punkti[2], kas liedza pedagogiem pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un regulēja piemaksu noteikšanas kārtību, tika izdoti ārpus Ministru kabinetam likumā ietvertā pilnvarojuma (sk. Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2017-11-03 14. un 16. punktu). Pēc Satversmes tiesas sprieduma pieņemšanas attiecībā uz piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpju piešķiršanu Ministru kabineta noteikumi pašlaik nepastāv, tomēr spriedumā ir norādīts, ka turpmāk, nosakot piemaksas pedagogiem, ir jāņem vērā Izglītības likuma Pārejas noteikumos nostiprinātais princips, ka personai ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi. Satversmes tiesas spriedums arī liedz samazināt piemaksas par kvalitātes pakāpi apmēru (sk. Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2017-11-03 18. punktu).

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2017-11-03 tika pieņemts šā gada 21. februārī, tas stājās spēkā šā gada 23. februārī. Satversmes tiesas spriedumam ir likuma spēks.

Sprieduma teksts pieejams šeit:
https://likumi.lv/ta/id/297342-par-ministru-kabineta-2014-gada-17-junija-noteikumu-nr-350-pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanas-kartiba

Preses relīze par spriedumu pieejama šeit:
https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/ministru-kabineta-noteikumu-normas-par-pedagoga-tiesibam-pieteikties-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesanai-un-piemaksas-noteiksanas-kartibu-izdotas-parkapjot-varas-dalisanas-principu/


[1] Sižets un tā tekstuālais atspoguļojums pieejams šeit: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-satversmes-tiesas-sprieduma-pedagogi-baidas-palikt-vispar-bez-piemaksam.a271866/

[2] Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91. punkts un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27. punkts.