Informācija par Satversmes tiesā saņemtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām par Covid-19 ierobežojumiem (aktualizēts 08.03.2024.)

09.02.2021.

Satversmes tiesā kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2020. gada pavasarī līdz 2024. gada 8. martam saņemti 116 ar Covid-19 ierobežojumiem saistīti pieteikumi. 114 pieteikumi bija konstitucionālās sūdzības, no kuriem seši bija kolektīvi pieteikumi. Viens pieteikums tika saņemts no pašvaldības domes par kārtību, kādā valsts sniedz aizdevumu pašvaldībām ārkārtējās situācijas laikā. Savukārt viens pieteikums tika saņemts no Administratīvās apgabaltiesas par likuma „Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” regulējumu, atbilstoši kuram noteikts aizliegums pašvaldības domes deputātam īstenot savas pilnvaras, ja netiek uzrādīts sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Par četrām apvienotajām lietām (Nr. 2020-26-0106, Nr. 2020-27-01, Nr. 2020-32-01 un Nr. 2020-56-01) tika pieņemts spriedums decembrī. Apvienotajā lietā Nr. 2020-26-0106 Satversmes tiesa nosprieda, ka ārkārtējās situācijas laikā noteiktie klātienes azartspēļu ierobežojumi atbilst Satversmei, bet interaktīvo azartspēļu ierobežojumi – neatbilst. Spriedums pieejams šeit. Preses relīze par spriedumu pieejama šeit. Tiesneša video pieejams šeit.
Par piekto ierosināto lietu Nr. 2020-62-01 šā gada janvārī tika pieņemts lēmums izbeigt tiesvedību lietā, jo prasījums izskatīts jau lietā Nr. 2020-26-0106. Lēmums par lietas izbeigšanu ir pieejams šeit. Preses relīze par lēmumu par tiesvedības izbeigšanu pieejama šeit.

2021. gada 24. martā Satversmes tiesa ierosināja lietu par prasību veikt Covid-19 testu pirms ieceļošanas Latvijā. Lieta Nr. 2021-10-03. 2022. gada 18. februārī Satversmes tiesa pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2021-10-03, kas ir otrais nolēmums, ko Satversmes tiesa ir pieņēmusi saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Satversmes tiesa secināja, ka lai gan apstrīdētajā normā personai paredzētais pienākums varēja radīt personai zināmu apgrūtinājumu, jo kavēja ieceļošanu tai vēlamajā veidā, tas tomēr tas nav uzskatāms par nepārvaramu šķērsli – Latvija savam pilsonim nebija aizliegusi ieceļot un nebija slēgusi savas robežas. Tādējādi nav konstatējams Satversmes 98. panta otrajā teikumā ietverto tiesību aizskārums. Lēmums par tiesvedības izbeigšanu pieejams šeit. Preses relīze par lēmumu par tiesvedības izbeigšanu pieejama šeit. Tiesneses video par lēmumu par tiesvedības izbeigšanu pieejams šeit.

2021. gada 7. jūnijā Satversmes tiesa ierosināja lietu par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Lieta Nr. 2021-24-03.
2021. gada 29. jūnijā Satversmes tiesa ierosināja vēl vienu lietu par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Lieta Nr. 2021-29-03.
Lieta apvienota ar lietu Nr. 2021-24-03.
2021. gada 6. septembrī Satversmes tiesa ierosināja vēl vienu lietu par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros. Lietas Nr. 2021-37-03.
Lieta apvienota ar lietu Nr. 2021-24-03.
2022. gada 10. martā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-24-03 (par ierobežojumu atsevišķu veikalu darbībai tirdzniecības centros). Satversmes tiesa nosprieda, ka ierobežojumi, ciktāl tie attiecas uz tirgotāju, kura veikals iekārtots lielā tirdzniecības centra telpās, kurām var nodrošināt atsevišķu ārējo piekļuvi, un uz kura veikalu neattiecas šajā normā noteiktie izņēmumi, neatbilst Satversmei. Savukārt ierobežojumi, ciktāl tie attiecas uz lielā tirdzniecības centra īpašnieku, neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, bet atbilst Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam. Lai veicinātu ātrāku un vispusīgāku lietu izskatīšanu, šajā lietā tika apvienotas trīs ierosinātās lietas: Nr. 2021-24-03, Nr. 2021-29-03 un Nr. 2021-37-03.
Spriedums pieejams šeit. Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.

2021. gada 9. jūlijā Satversmes tiesa ierosināja lietu par normām, kas noteic mācību procesa norisi skolās attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Lieta Nr. 2021-33-0103.
2022. gada 26. maijā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-33-0103 par normām, kas noteic mācību procesa norisi skolās attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Satversmes tiesa nosprieda, ka Satversmei atbilst regulējums, kas noteica izglītības procesa organizāciju Covid-19 infekcijas izplatības laikā. Spriedums pieejams šeit. Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.

2022. gada 7. jūnijā Satversmes tiesa ierosināja lietu par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret Covid-19. Lieta Nr. 2022-20-01.
2023. gada 7. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2022-20-01 (Par Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret Covid-19). Satversmes tiesa atzina, ka normas, kuras kā priekšnoteikumu Saeimas deputāta dalībai Saeimas darbā noteica vakcinēšanos pret Covid-19, neatbilst Satversmes 101. panta pirmajai daļai. Spriedums pieejams šeit. Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.

2022. gada 7. jūlijā Satversmes tiesa ierosināja lietu par aizliegumu Latvijas teritorijā ievest ūdeles. Lieta Nr. 2022-28-03.
2023. gada 21. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2022-28-03 (Par aizliegumu Latvijas teritorijā ievest ūdeles Covid-19 infekcijas ierobežošanai). Satversmes tiesa nosprieda, ka Ministru kabineta noteikumu norma, kas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uz noteiktu laiku aizliedza ievest Latvijas teritorijā ūdeles, atbilst Satversmes 105. pantā ietvertajām tiesībām uz īpašumu. Spriedums pieejams šeit. Preses relīze par spriedumu pieejama šeit.

Par 98 pieteikumiem Satversmes tiesas kolēģijas ir pieņēmušas lēmumus par atteikšanos ierosināt lietu. Lielākā daļa pieteikumu atteikta tādēļ, ka nav ticis pamatots apgalvojums, ka attiecīgie Covid-19 izplatības ierobežošanas vai seku novēršanas pasākumi ir radījuši personu pamattiesību aizskārumu, bet daļa tādēļ, ka attiecīgais jautājums ir administratīvās tiesas kompetencē. Neviens pieteikums nav atteikts nepietiekama juridiskā pamatojuma dēļ.

Par izvērtēšanā esošajiem pieteikumiem

Šobrīd Satversmes tiesas kolēģijās izskatīšanā ir 4 pieteikumi saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem.

Par sagatavošanā esošām un sagatavotajām lietām:

Šobrīd Satversmes tiesā sagatavošanā nav lietu saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem.

Ja kolēģija lems pēc pieteikuma ierosināt lietu, par to tiks publicēta informācija Satversmes tiesas mājaslapā un izsūtīta preses relīze.

Satversmes tiesa ir saņēmusi pieteikumus par sejas masku valkāšanu, par sertificēto sejas masku iegādi, par pulcēšanās ierobežojumiem, par politiskās partijas dibināšanas neiespējamību, par dīkstāves pabalsta piešķiršanu, par azartspēļu ierobežojumiem, par ēdienu un dzērienu tirdzniecības vietu darba laika ierobežojumiem, par pilnvērtīgu pašvaldību funkciju īstenošanas neiespējamību, par pārvietošanās ierobežojumiem, par skolu apmeklējumu bīstamību, par reliģiskās darbības veikšanas ierobežojumiem, par maznodrošināto personu tiesību aizsardzību, par ārkārtējās situācijas definīciju kā tādu, par grāmatu tirgošanas ierobežojumiem, par pienākumu neizpaust informāciju par infekcijas slimību gadījumiem, par aizliegumu ieceļot Latvijā no ārvalstīm, ja ārvalstīs nav veikts Covid-19 tests, par ierobežojumu atsevišķu veikalu veidu darbībai tirdzniecības centros un citiem līdzīgiem ierobežojumiem, par atšķirīgu noteikumu noteikšanu attiecībā uz personām, kuras pārslimojušas Covid-19 un/vai ir vakcinētas, pretēji tām, kuras nav pārslimojušas Covid-19, kā arī nav vakcinējušās un neplāno to darīt, par normām, kas noteic, ka lietas iztiesāšana tiesas sēdē un ieslodzījuma vietā esošas personas dalība tiesas procesā primāri notiek izmantojot videokonferences starpniecību, par valsts atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem, par darba pienākumu veikšanai nepieciešamo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tostarp kā obligāta prasība Saeimas deputātiem, par ūdeļu ievešanas aizliegumu, par tiesībām lūgt civillietu un krimināllietu izskatīt mutvārdu procesā vismaz vienā instancē, par kompensāciju par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, kas paredzēta tikai par tajām blakusparādībām, kas ietvertas zāļu aprakstā, par personu loku, kurām ir tiesības pacienta nāves gadījumā vērsties Zāļu valsts aģentūrā ar kompensācijas pieteikumu par vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai, par regulējumu, kas neparedz cilvēka nāves gadījumā saņemt uz medicīniskiem dokumentiem balstītu slēdzienu par iespējamo cēloņsakarību starp vakcīnas pret Covid-19 izraisīto blakusparādību un personas nāvi, un citiem līdzīgiem ierobežojumiem.

Satversmes tiesas process shēmā pieejams šeit.