Ierosināta lieta par ministra rīkojumu, ar ko apturēta grozījumu darbība saistošajos noteikumos par iebraukšanas maksas palielināšanu Jūrmalā

05.05.2022.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 3. maijā ierosināja lietu “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 16. decembra rīkojuma Nr. 1 2/168 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešajai daļai un 12. panta pirmās daļas 6. punktam”.

Apstrīdētais akts

Ar apstrīdēto aktu ir apturēta Pieteikuma iesniedzējas 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 38 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”” (turpmāk – Noteikumi) darbība.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants: “Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.”

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešā daļa: Vietējo pašvaldību saistošajos noteikumos par pašvaldības nodevu uzlikšanu jāparedz to maksāšanas kārtība, ar nodevām apliekamie objekti, likmes, atbrīvojumi un atvieglojumi, kā arī citas prasības, kuras paredz citi likumi un Ministru kabineta noteikumi.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 6. punkts: Vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes pieteikuma. Noteikumi citstarp paredz palielināt nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā apmēru vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma 3,00 euro apmērā un pagarināt minētās nodevas piemērošanas periodu līdz kalendārajam gadam. Ministrs apstrīdētajā aktā norāda, ka pēc būtības Pieteikuma iesniedzēja ir noteikusi nodevu par pašvaldības ielu lietošanu. Tomēr pašvaldībām neesot dots deleģējums noteikt maksu par pašvaldības ceļu un ielu lietošanu. Tāpat Pieteikuma iesniedzēja neesot vērtējusi tās sniegto nodrošinājumu un tā samērīgumu ar nodevas likmes apmēru.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētais akts ir pretrunā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 10. panta trešajā daļā un 12. panta pirmās daļas 6. punktā ietverto tiešo likumdevēja pilnvarojumu pašvaldībām noteikt pašvaldību nodevas, to maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus, likmes, atbrīvojumus un atvieglojumus, kā arī citas prasības. Tāpat apstrīdētais akts aizskarot Satversmes 115. pantā noteiktās pašvaldības iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2022. gada 4. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 3. oktobris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-16-05