Atver rakstu krājumu par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principu

05.06.2017.

Ceturtdien, 1. jūnijā, Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā tika atvērts rakstu krājums “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence.”

Rakstu krājums tapis LU profesora Dr.iur. Ringolda Baloža vadībā. Tas ietver atzītu tiesību zinātnieku, tiesību zinātņu ekspertu, valsts pārvaldes iestāžu darbinieku un dažādu interešu grupu pārstāvju priekšlasījumus, kas tika prezentēti 2016. gadā 29. janvārī notikušajā LU zinātniskajā konferencē “Valsts konsekvence tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principu ievērošanā”. Rakstu krājuma pielikumā iekļauti arī citi ar konferenci saistīti materiāli – tostarp Satversmes tiesas prakses atziņu apkopojums par minēto vispārējo tiesību principu piemērošanu.

Šī izdevuma zinātniskās redkolēģijas pārstāvji LU profesors Dr.iur. Ringolds Balodis un LU docents Dr.iur. Edvīns Danovskis atzina, ka konferences priekšlasījumi bijuši tik pamatīgi, ka grāmatas tapšana bija pašsaprotama. Šī rakstu krājuma mērķis esot veicināt vienotu un konsekventu izpratni par tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem Latvijas tiesību sistēmā.

Rakstu krājuma atvēršanas pasākumā Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova teica: “Tiesiskā paļāvība – tas nozīmē, ka cilvēki savu dzīvi veido, ticot valstij. Latviešu valodā ar vārdu “ticība” ir saistītas daudzas vērtības: uzticība, saticība, pārticība. Šo vērtību iedzīvināšanai mūsu valstī ir svarīgs tiesiskās paļāvības princips, bet jo īpaši tas, lai likumdevējs un tiesību normu piemērotāji šo principu saprastu un cienītu.”

Rakstu krājums veidots trīs sadaļās. Pirmajā sadaļā iekļauti konceptuāla apskata raksti par vispārējiem tiesību principiem. Sadaļas sākumā publicēti divi Satversmes tiesas tiesneses Daigas Rezevskas raksti, kuros ietverta vispārējo tiesību principu teorija un sniegts filozofisks skatījums uz tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem. Šajā sadaļā iekļauts arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles raksts par vispārējo tiesību principu nozīmi starptautiskajās tiesībās un Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša Egila Levita raksts par šo principu tvērumu un piemērošanu EST praksē.

Otrajā rakstu krājuma sadaļā autori, tostarp bijušais Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis, runā par tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principa izpratni judikatūrā un tiesību nozarē kopumā, savukārt trešajā rakstu krājumu sadaļā ietverts minēto principu atspoguļojums juridiskajā praksē.

Ņemot vērā, ka Satversmes tiesa ir pirmā institūcija, kas Latvijā veidojusi izpratni par vispārējiem tiesību principiem kā tiesību avotu un savos nolēmumos atklājusi vispārējo tiesību principu saturu, Satversmes tiesas padomnieks Gatis Bārdiņš rakstu krājuma pielikumā iekļāvis Satversmes tiesas prakses atziņu apkopojumu par minēto vispārējo tiesību principu piemērošanu. Pie katras atziņas papildus pievienots arī konkrēts Satversmes tiesas nolēmuma īss fragments, kur atklājas attiecīgā principa tvērums lietā.

Minētais rakstu krājums nācis klajā grāmatu apgādā “Tiesu nama aģentūra”.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna rakstu krājuma “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība: Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence” atvēršanā pieejama šeit.

Video ieraksts no rakstu krājuma “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība: Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence” atvēršanas LU Mazajā aulā.

Rakstu krājums “Vispārējie tiesību principi: Tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence.” Foto: K.Strazda.

Rakstu krājums “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence.” Foto: K.Strazda.