Kolēģijas 2024. gada 20. februāra lēmums (pieteikums Nr. 13/2024)

21.03.2024.

 

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2024. gada 20. februārī

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Artūrs Kučs un Anita Rodiņa,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 13/2024) un tā papildinājumu (reģ. Nr. I-121-2024),

konstatēja:

1. No pieteikuma un tā papildinājuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu:

1.1. Atzīt Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencija) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1., 2. un 91. pantam;

1.2.  Apturēt Stambulas konvencijas spēkā stāšanos.

2. Stambulas konvencija ir starptautisks līgums, kas ietver noteikumus ar mērķi izveidot visaptverošu un daudzpusīgu tiesisko regulējumu, lai aizsargātu sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī aizsargātu sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija

4. Satversmes tiesas likuma 16. panta 2. punkts noteic, ka Satversmes tiesa izskata lietas par Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu (arī līdz attiecīgo līgumu apstiprināšanai Saeimā) atbilstību Satversmei. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktu pieteikumā jānorāda prasījums Satversmes tiesai. Tas nozīmē, ka pieteikumā ir skaidri jāidentificē konkrēta tiesību norma, kuras atbilstība augstāka juridiska spēka tiesību normai tiek apstrīdēta.

Pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmes 1., 2. un 91. pantam, tomēr pieteikumā nav identificējis konkrētas Stambulas konvencijas tiesību normas, kuru atbilstību Satversmei viņš apstrīd. Kolēģija to arī nevar izsecināt, saprātīgi interpretējot pieteikumu.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktam.

6. Pieteikumā ir lūgts apturēt Stambulas konvencijas spēkā stāšanos.

Satversmes tiesas likuma 19.2 panta piektajā daļā ir paredzēts tikai viens tiesību pagaidu aizsardzības līdzeklis – tiesības apturēt tiesas nolēmuma izpildi, ja iesniegta konstitucionālā sūdzība. Lūgums apturēt starptautiska līguma spēkā stāšanos nav neregulēts procesuāls jautājums, kuru Satversmes tiesa būtu tiesīga izlemt.

Līdz ar to šā lēmuma 1.2. apakšpunktā norādītais lūgums ir atstājams bez izskatīšanas.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

1.   Atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 13/2024).

2.   Atstāt bez izskatīšanas šā lēmuma 1.2. apakšpunktā norādīto lūgumu.

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                                                                                   Aldis Laviņš

_____________________________________________________

Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2024_13