Kolēģijas 2023. gada 22. marta lēmums (pieteikums Nr. 26/2023)

21.04.2023.

 LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2023. gada 22. martā

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Kusiņš, tiesneses Anita Rodiņa un Jautrīte Briede,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 26/2023),

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu:

1.1. atzīt Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 451 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm” (turpmāk – apstrīdētie noteikumi) par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 105. pantam un spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža;

1.2. attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēju apturēt apstrīdēto noteikumu darbību līdz Satversmes tiesas sprieduma pieņemšanai.

2. Apstrīdētie noteikumi nosaka zvērinātu tiesu izpildītāju atlīdzības takses.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktam Satversmes tiesa izskata lietas par Ministru kabineta noteikumu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām. Pieteikums ir iesniegts par Ministru kabineta noteikumu atbilstību Satversmei, līdz ar to šā lēmuma 1.1. apakšpunktā norādītais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktam pieteikumā ir skaidri jānorāda prasījums Satversmes tiesai. Proti, konkrēta tiesību norma, kuras atbilstība augstāka juridiska spēka tiesību normai tiesai būtu jāvērtē.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumā ietvertajam pieteikuma principam tiesa nav tiesīga pati pēc savas iniciatīvas uzsākt tiesvedību bez pieteikuma, kurā ietverts konkrēts prasījums (sk. Satversmes tiesas 2021. gada 28. oktobra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-66-03 18. punktu).

Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt apstrīdētos noteikumus par neatbilstošiem Satversmes 105. pantam. Tomēr konkrētas apstrīdēto noteikumu normas, kuru atbilstība šim Satversmes pantam tiesai būtu jāvērtē, Pieteikuma iesniedzējs nav precizējis. Pieteikumā norādīts, ka no apstrīdētajiem noteikumiem kopumā izriet tas, ka zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzība piedzenama no parādnieka, un tie nosaka arī šīs atlīdzības apmēru. Šāds apstrīdēto noteikumu mērķis esot noteikts to 1. punktā. Tomēr minētā norma vien vispārīgi noteic jautājumu loku, ko regulē apstrīdētie noteikumi. No pieteikumam pievienotajiem dokumentiem neizriet, kuras konkrētās apstrīdēto noteikumu normas Pieteikuma iesniedzējam varētu radīt viņa pamattiesību aizskārumu. Tādējādi šā lēmuma 1.1. apakšpunktā minētais prasījums ir neskaidrs, kā arī, saprātīgi to interpretējot, nav identificējama tā tiesību norma, kuras atbilstība Satversmei būtu izskatāma Satversmes tiesā.

Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām.

6. Ievērojot to, ka lieta Satversmes tiesā nav ierosināma, jo pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likumā noteiktajām prasībām, šā lēmuma 1.2. apakšpunktā norādītais lūgums ir atstājams bez izskatīšanas.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 3. kolēģija

nolēma:

1. Atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 26/2023).

2. Atstāt bez izskatīšanas šā lēmuma 1.2. apakšpunktā norādīto lūgumu.

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                   Gunārs Kusiņš

___________________________________________________

Lēmums PDF formātā:Lemums_par_pieteikumu_Nr.2023_26