Kolēģijas 2021. gada 4. novembra lēmums (pieteikums Nr. 203/2021)

09.11.2021.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā   2021. gada 4. novembrī

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneši Gunārs Kusiņš un Daiga Rezevska,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 203/2021),

konstatēja:

 

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 106. pantam un spēkā neesošu no 2021. gada 11. oktobra.

2. Rīkojums uz noteiktu laika periodu izsludina visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību un veselības nozares pārslodzi, mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma –19.3panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Saskaņā ar Satversmes 85. pantu Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesas likuma 16. pantā ir izsmeļoši uzskaitītas Satversmes tiesā izskatāmās lietas.

Savukārt atbilstoši Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktam pieteikumā ir jānorāda prasījums Satversmes tiesai. Proti, pieteikumā ir jānorāda Satversmes tiesai piekritīgs prasījums, tajā skaitā identificējot konkrētu tiesību normu vai tiesību normas, kuru atbilstība augstāka juridiska spēka tiesību normai Satversmes tiesai būtu jāvērtē.

Atbilstoši Satversmes tiesas likumā ietvertajam pieteikuma principam Satversmes tiesa nav tiesīga pati pēc savas iniciatīvas uzsākt tiesvedību bez pieteikuma, kurā ietverts konkrēts prasījums (sk. Satversmes tiesas 2021. gada 28. oktobra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-66-03 18. punktu). Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Rīkojumu par neatbilstošu Satversmes 106. pantam. Savukārt no pieteikuma satura kopumā ir secināms, ka Pieteikuma iesniedzējs galvenokārt iebilst pret to, ka Rīkojums paredz nodarbinātajiem pienākumu uzrādīt darba devējam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tomēr Pieteikuma iesniedzējs nav norādījis un, saprātīgi interpretējot pieteikumā izklāstītos apsvērumus, kolēģija nevar neapstrīdami izsecināt konkrētus Rīkojuma punktus, kuru atbilstība augstāka juridiska spēka tiesību normām Satversmes tiesai būtu jāvērtē. Tādējādi pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 16. pantā un 18. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām.

Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums nav piekritīgs Satversmes tiesai.

 

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

 

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 203/2021).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                            Sanita Osipova


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2021_203