Kolēģijas 2020. gada 12. februāra lēmums (pieteikums Nr. 11/2020)

12.02.2020.

Lēmums
par atteikšanos ierosināt lietu

 

Rīgā                                                                                                                                                                                                                                                                   2020. gada 12. februārī

 

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 11/2020),
Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Gunārs Kusiņš un Daiga Rezevska,

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumus Nr. 898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” (turpmāk – apstrīdētais akts) par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 89., 91. un 92. pantam un spēkā neesošiem no Pieteikuma iesniedzēja pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.

2. Apstrīdētajā aktā ir reglamentēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbība, nosakot tās funkcijas, uzdevumus un tiesības. Tāpat apstrīdētajā aktā ir noteiktas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoru tiesības un pienākumi, tās struktūra un pārvalde, kā arī regulēta tās darbības tiesiskuma nodrošināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtība.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktam Satversmes tiesa izskata lietas par Ministru kabineta noteikumu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām. Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu persona pieteikumu Satversmes tiesā var iesniegt tikai Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā. Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu, ievērojot konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2pantā noteiktās prasības.

6. Satversmes tiesas likuma 19.panta pirmā daļa nosaka: „Konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesai var iesniegt ikviena persona, kura uzskata, ka tai Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai.” Savukārt šā panta sestās daļas 1. punkts kopsakarā ar 18. panta pirmās daļas 4. punktu prasa pamatot, ka tieši apstrīdētās normas neatbilstība pieteikumā norādītajai augstāka juridiska spēka tiesību normai izraisa pieteikuma iesniedzējam pamattiesību aizskārumu.

Persona ir tiesīga vērsties Satversmes tiesā tikai tādā gadījumā, kad pastāv tieša saikne starp šīs personas pamattiesību ierobežojumu un pieteikumā apstrīdēto normu (sk. Satversmes tiesas 2010. gada 18. februāra sprieduma lietā Nr. 2009‑74‑01 12. punktu). Atbilstoši Satversmes tiesas likumam personas pamattiesību aizskārums ir konstatējams, ja: pirmkārt, personai Satversmē ir noteiktas konkrētās pamattiesības, proti, apstrīdētā norma ietilpst konkrēto pamattiesību tvērumā; otrkārt, tieši apstrīdētā norma aizskar personai Satversmē noteiktās pamattiesības (sk. Satversmes tiesas 2016. gada 23. novembra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2016‑02‑01 5. punktu).

Tādējādi Satversmes tiesas kolēģijai ir jāpārbauda, vai pieteikumā ir ietverti juridiski argumenti tam, ka apstrīdētais akts skar tādas tiesības, kas ietilpst pieteikumā norādīto Satversmes pamattiesību tvērumā, un vai apstrīdētais akts aizskar Pieteikuma iesniedzējam pieteikumā norādītajās Satversmes normās noteiktās pamattiesības.

Pieteikumā ir izklāstīti konkrētās situācijas faktiskie apstākļi, kā arī citētas Satversmes un starptautisko līgumu normas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra un citi dokumenti. Tomēr pieteikumā nav sniegts juridiskais pamatojums tam, vai un kādas no Satversmes 89., 91. un 92. panta Pieteikuma iesniedzējam izrietošās tiesības aizskar apstrīdētais akts. Proti, Pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis juridisko pamatojumu savam pamattiesību aizskārumam.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 4. punktā, 19.2 panta pirmajā daļā un sestās daļas 1. punktā noteiktajām prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 11/2020).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                    I. Ziemele


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2020_11