Kolēģijas 2020. gada 10. novembra lēmums (pieteikums Nr. 211/2020)

15.11.2020.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2020. gada 10. novembrī

 

Satversmes tiesas 4. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Kusiņš, tiesneši Daiga Rezevska un Artūrs Kučs,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 211/2020),

konstatēja:

 

 1. No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu:
  • izvērtēt Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas rīcības tiesiskumu, saucot Pieteikuma iesniedzēju pie kriminālatbildības;
  • izvērtēt Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras lēmumu par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem tiesiskumu.
 1. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

 1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 85. pantu un Satversmes tiesas likuma 1. panta pirmo daļu Satversmes tiesa tai noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar šo likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesas kompetence izsmeļoši noteikta Satversmes 85. pantā un Satversmes tiesas likuma 16. pantā (Satversmes tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-25-03 8.1. punktu).

Satversmes tiesai likumā nav paredzētas tiesības izvērtēt, vai konkrētajā gadījumā valsts institūcijas un amatpersonas tiesību normas attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju piemērojušas pareizi (sk., piemēram, Satversmes tiesas 2003. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2002-20-0103 secinājumu daļas 7. punktu). Tāpat Satversmes tiesai likumā nav paredzētas tiesības pārvērtēt vai atzīt par spēkā neesošiem valsts institūciju un amatpersonu lēmumus (sal. Satversmes tiesas 2009. gada 3. jūnija sprieduma lietā Nr. 2008-43-0106 12. punktu).

Līdz ar to pieteikumā ietvertie prasījumi nav piekritīgi Satversmes tiesai.

 1. Papildus kolēģija vērš Pieteikuma iesniedzēja uzmanību uz to, ka atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 1., 2., 3. un 6. punktam, kā arī 17. panta pirmās daļas 11. punktam Satversmes tiesa pēc personas pieteikuma (konstitucionālās sūdzības) izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu atbilstību Satversmei, citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem) un Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi.

Turklāt personas pieteikumam ir jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2 pantā konstitucionālajai sūdzībai noteiktajām prasībām. Iesniedzot konstitucionālo sūdzību Pieteikuma iesniedzējam citstarp jāpamato, ka:

 • apstrīdētā tiesību norma attiecas uz tādām Pieteikuma iesniedzēja tiesībām, kas ietilpst kādu Satversmē noteiktu pamattiesību tvērumā (Satversmes tiesas likuma 19.2panta pirmā daļa un sestās daļas 1. punkts);
 • pastāv tieši Pieteikuma iesniedzēja pamattiesību aizskārums (Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirmā daļa un sestās daļas 1. punkts);
 • ir ievērotas prasības attiecībā uz savu tiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem vai arī nav tādu līdzekļu, ar kuriem Pieteikuma iesniedzējs varētu aizstāvēt savas tiesības (Satversmes tiesas likuma 19.2panta otrā un trešā daļa, sestās daļas 2. punkts un septītās daļas 2. punkts);
 • ir ievēroti Satversmes tiesas likumā noteiktie termiņi konstitucionālās sūdzības iesniegšanai (Satversmes tiesas likuma 19.2panta ceturtā daļa).

Tāpat pieteikumā jāietver prasījuma juridiskais pamatojums (Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 4. punkts), kā arī jāpievieno paskaidrojumi un dokumenti, kas nepieciešami lietas apstākļu noskaidrošanai (Satversmes tiesas likuma 18. panta ceturtās daļas 2. punkts un 19.2 panta septītās daļas 1. punkts).

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 4. kolēģija

nolēma:

 

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 211/2020).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                                                                     Gunārs Kusiņš


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2020_211