Kolēģijas 2019. gada 25. novembra lēmums (pieteikums Nr. 150/2019)

27.12.2019.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

 

Rīgā  2019. gada 25. novembrī

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Kusiņš, tiesneši Aldis Laviņš un Jānis Neimanis,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 150/2019), kuru iesniegusi [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēji),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzēji lūdz Satversmes tiesu atzīt Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 28. februāra lēmumu Nr. 2/14 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. pamatskola” pievienošana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm “Jelgavas 5. vidusskola” un “Jelgavas 6. vidusskola”” (turpmāk – Lēmums) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 89., 90., 91., 104. un 112. pantam, Bērnu tiesību konvencijas 5. un 14. pantam, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26. panta trešajai daļai, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 2. pantam, Izglītības likuma 3.1panta otrajai daļai un 57. pantam, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 23. punktam un 41. pantam un Vispārējās izglītības likuma 30. panta pirmajai daļai.

2. Lēmumā paredzēts pievienot Jelgavas 2. pamatskolu citām pašvaldības izglītības iestādēm – Jelgavas 5. vidusskolai un Jelgavas 6. vidusskolai –, kā arī noteikta pievienošanas kārtība.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu kolēģija var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Saskaņā ar Satversmes 85. pantu un Satversmes tiesas likuma 1. panta pirmo daļu Satversmes tiesa tai noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar šo likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesas kompetence izsmeļoši noteikta Satversmes 85. pantā un Satversmes tiesas likuma 16. pantā (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008‑25‑03 8.1. punktu).

Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. panta 1., 2., 3. un 6. punktam un 17. panta pirmās daļas 11. punktam Satversmes tiesa pēc privātpersonas iesniegta pieteikuma izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei, Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu atbilstību Satversmei, citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem) un Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi. Tādējādi uz privātpersonas iesniegta pieteikuma pamata Satversmes tiesa izskata lietas tikai par normatīvo aktu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām.

Normatīvs akts ir tiesību akts, kas satur tiesību normas – abstraktus vispārēji saistošus uzvedības priekšrakstus, kas galvenokārt nav domāti atsevišķiem vienreizējiem gadījumiem. Ārējie normatīvie akti ir saistoši abstraktam personu lokam, ar tiem pamatā tiek regulētas tiesiskās attiecības starp publisko tiesību subjektu no vienas puses un indivīdu vai citiem tiesību subjektiem no otras puses (sal. sk. Satversmes tiesas 2018. gada 29. jūnija sprieduma lietā Nr. 2017‑32‑05 15. punktu).

Lēmums paredz pašvaldības izglītības iestādes likvidēšanu, proti, tās pievienošanu citām pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī noteic likvidēšanas īstenošanas kārtību. Pieteikuma iesniedzēji nav pamatojuši, ka Lēmums būtu uzskatāms par ārējo normatīvo aktu. Arī no Lēmuma neizriet, ka tajā būtu ietvertas tiesību normas – abstrakti, vispārsaistoši uzvedības priekšraksti.

Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums nav piekritīgs Satversmes tiesai.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 3. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc pieteikuma (pieteikums Nr. 150/2019), kuru iesniegusi [..].

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                                                                                                                                                                                                        G. Kusiņš


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2019_150